Paskelbtas Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2V-160 (1.4) „Dėl jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2018 m.  spalio 1 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti jų narių ir savanorių kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • jaunimo organizacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra regionuose: padalinių steigimas, jų veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas;
 • atstovavimas jaunimo organizacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymas;
 • jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;
 • jaunimo informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jaunimui teikimas;
 • jaunimo organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;
 • bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 1 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. spalio 30 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 175 000 (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje).

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);
 • pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2017–2018 m.;
 • dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);
 • pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • pareiškėjo kolegialaus valdymo organo narių sąrašo, nurodant kiekvieno nario vardą, pavardę, amžių 2018 m. spalio 1 d., miestą, kuriame deklaruota nario gyvenamoji vieta, atstovaujamą jaunimo organizaciją, telefono numerį, el. pašto adresą ir pareigas jaunimo organizacijoje, bei šių narių išrinkimo į pareiškėjo kolegialų valdymo organą protokolo;
 • pareiškėjo padalinių sąrašo, jame nurodant kiekvieno padalinio pavadinimą, juridinio asmens kodą (jei yra), narių skaičių, adresą, savivaldybę, vadovo vardą, pavardę, amžių 2018 m. spalio 1 d., telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse) 
  organizacijoje (-ose), jei pareiškėjas yra tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) narys;
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), 
  kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą. 

Nuostatų  išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Valda Karnickaitė, elektroninis paštas [email protected]
tel. 8 683 61927. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informuojame, kad pateiktų programų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/hUHdxgqmOO

Paieška