Bendradarbiavimo formų tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių kūrimas, skatinimas ir stiprinimas

Parengiant ir išbandant jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą

Tarptautinės patirties perėmimo renginių organizavimas, skirtų parengti sėkmingai veikiančią jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą Suplanuoti du tarptautinių ekspertų iš Vokietijos vizitai: pirmojo metu jie konsultuotų jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos rengėjus; antrojo – konsultuotų akredituotas organizacijas, kurios vykdys jaunimo darbuotojų sertifikavimą. Šių vizitų metu suplanuoti mokomieji susitikimai, kurių metu ekspertai iš Vokietijos prisidėtų prie sėkmingai veikiančios jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos rengimo (konsultacijos, praktiniai patarimai, pavyzdžiai, pasidalinimas patirtimi, esamų kliūčių sprendimas ir pan.).
Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikos parengimas Taikydami įvairius neformalaus ugdymo principus su jaunimu dirba įvairių sričių specialistai, t.y. švietimo darbuotojai (socialiniai pedagogai, papildomo ugdymo mokytojai, fizinio lavinimo mokytojai), kultūros darbuotojai, sporto metodininkai, treneriai, socialiniai darbuotojai, NVO sektoriaus atstovai (jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vadovai bei nariai, bendruomenių atstovai, socialinės srities nevyriausybinės organizacijos, tarnybos ir kt.). Visi šie specialistai šalia bazinio išsilavinimo galėtų kelti savo kvalifikaciją ir įgūdžius bei įgyti jaunimo darbuotojų sertifikatus.
Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos parengimui ir išbandymui (uždavinys nr. 3.1) Lietuvoje, projekto metu pirmiausia būtų paruošta ir patvirtinta jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika. Parengta metodika atsakytų į šiuos esminius klausimus:
  • Ko bus mokoma? Kokių įgūdžių, žinių suteikiama?
  • Kokias įsidarbinimo galimybes turės šiuos kursus baigę asmenys?
  • Akreditavimas. Diplomo/ pažymėjimo pripažinimas.
  • Kokios yra tolesnės mokymosi galimybės? Mokymosi lygiai?
  • Kas gali dalyvauti mokymuose?
  • Kaip asmenys aplikuoja norėdami sudalyvauti mokymuose?
  • Kaip atrenkami asmenys dalyvauti mokymosi kursuose?
  • Kokia yra mokymų trukmė?
  • Kaip bus įvertintos gautos mokymų dalyvių žinios?
  • Ir kt.
Akreditavimo mechanizmo parengimas organizacijoms, galinčioms sertifikuoti jaunimo darbuotojus Kadangi jaunimo darbuotojai nėra oficialiai pripažinti, nėra veikiančios ir jų kvalifikacijos kėlimo sistemos. Tam, kad užtikrinti kvalifikuotus mokymus jaunimo darbuotojams, turi veikti ir organizacijų, galinčių sertifikuoti jaunimo darbuotojus, tinklas. Tačiau nėra sukurto mechanizmo kaip akredituoti organizacijas, galinčias sertifikuoti jaunimo darbuotojus.
Akredituotos organizacijos galės būti iš abiejų sektorių (valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos). Jos sertifikuos jaunimo darbuotojus taip pat iš abiejų sektorių.
Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos išbandymas Bendradarbiaujant su Telšių miesto savivaldybe būtų išbandoma jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistema.
Telšių rajone dirbančių specialistų sertifikavimas ir jaunimo darbuotojo kvalifikacijos jiems suteikimas bus pavyzdinis modelis kaip galima stiprinti bendradarbiavimą tarp nevyriausybinio ir valstybinio sektorių. Mokymo kursų metu dalyviai galės ne tik įgyti žinių ir kompetencijų, bet kartu susitikti ir su kitais specialistais, dirbančiais su jaunimu. Įgiję jaunimo darbuotojo sertifikatą specialistai turės „tas pačias žinias“ kaip dirbti su tiksline grupe. Kartu tai palengvins įvairių institucijų bendradarbiavimą.

Parengiant ir išbandant veiklos tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių koordinavimo mechanizmą

Kuriamos kompleksinės pagalbos priemonės neorganizuotam jaunimui Kompleksinės pagalbos priemonės neorganizuotam jaunimui kuriamos norint apjungti skirtingas įstaigas, organizacijas bei specialistus – sutelkiant įvairius partnerius konkrečiai veiklai vykdyti. Kodėl būtent neorganizuotam jaunimui? Į šį klausimą geriausiai atsako statistiniai duomenys, kadangi remiantis 2007 metais atliktu jaunimo situacijos tyrimu, neorganizuotas jaunimas sudaro daugumą (82-84 %). Nors neorganizuoto jaunimo yra daugiausia, tačiau pagalbos priemonių tokiam jaunimui nėra. Socialinės programos daugiau nukreiptos į rizikos grupės jaunimą. Neformalaus švietimo institucijos savivaldybėse dirba su tais jaunuoliais, kurie aktyvūs ir gali pasiekti aukštų pasiekimų moksle, sporte ir t.t. Sukūrus kompleksines pagalbos priemones neorganizuotam jaunimui būtų galima įgalinti vietos savivaldos lygmenyje dirbančias institucijas, organizacijas ir kitus pavienius specialistus dirbti iš vien, įtraukiant jas į bendradarbiavimo mechanizmą, taip užtikrinant jų vykdomos veiklos efektyvumą.
Kompleksinės pagalbos priemonės kuriamos bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Organizuojami mokymai kaip dirbti su neorganizuotu jaunimu Būtina apmokyti su jaunimo reikalais susijusių organizacijų ir institucijų atstovus kaip dirbti su neorganizuotu jaunimu remiantis projekto metu parengtomis kompleksinėmis pagalbos priemonėmis neorganizuotam jaunimui.
Stprinamas bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių, kadangi įgalinami Šiaulių regione veikiančių organizacijų atstovus dirbti su projekto metu sukurtomis kompleksinėmis pagalbos priemonėmis neorganizuotam jaunimui. Kartu šie mokymai užtikrins, kad projekto metu sukurti produktai būtų realiai išbandomi, įvertinamas sukutų priemonių efektyvumas.
Kuriama ir išbandoma bendradarbiavimo strategija Bendradarbiavimas su partneriais ir kitomis institucijomis yra labai svarbus, ne tik norint išvengti veiklų kartojimosi (ar pasikartojimo), bet ir siekiant suvienyti jėgas, papildyti vienas kitą, tokiu būdu didinant darbo efektyvumą. Bendradarbiaujant ir kuriant tinklus yra gerinama veiklos kokybė: suteikiama galimybė tikslingiau informuoti jaunimą apie įvairias galimybes, įvairias kryptis, tarnybas, kitas organizacijas ir t.t.
Projekto metu bus sukurti bendradarbiavimo tinklai, ruošiami bendradarbiavimo aprašai tarp organizacijų bei institucijų iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių, pastarieji aprašai bus apjungti į bendradarbiavimo strategiją. Bendradarbiavimo aprašai bus rengiami koordinuojant tarpusavyje su jaunimo reikalais susijusių institucijų ir organizacijų veiklas rajono savivaldybėje bei keturiolikoje savivaldybei priklausančių seniūnijų.
Bendradarbiavimo strategija bus kuriama bendradarbiaujant su Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
Paieška