Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 2021 metais konkursas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.1.2.1. priemonę „administruoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto 2020 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso skelbimo“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

9. Konkurso būdu finansuotinos veiklos formos:

9.1. jaunimo mainai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška  LMF- A projektams įgyvendinti);

9.2. kiti projektai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška LMF- B projektams įgyvendinti):

9.2.1. mokymai;

9.2.2. seminarai;

9.2.3. susitikimai;

9.2.4. konferencijos;

9.2.5. pažintiniai vizitai;

9.2.6. informaciniai projektai.

Teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.1 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

Teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.2 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 7 500 (septyni tūkstančiai penki šimtai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 135 000 (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teiės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099. Nuostatų 9.1 pareiškėjai pildo LMF- A paraišką sopos sistemoje. Nuostatų 9.2 pareiškėjai pildo LMF-B paraišką sopos sistemoje.

Pagal Nuostatų 34 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

  • pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);
  • bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);
  • partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 2 priedas), pasirašytą (-as) organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;
  • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2021 m. sausio 31 d. (imtinai). 

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00, penktadienį 9.00-17.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento programų vadovė Nika Norvila, elektroninis paštas [email protected], tel. 8  683 63071. 

Konsultacija dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansavimo konkurso vyks sausio 14 d. 14 val. Nuoroda į konsultaciją čia.

Dėl Sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į kolegę iš SPPD - Agnę Vinciūnę, ji su mielu noru padės ir pakonsultuos - kontaktai čia http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/ 

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk). 

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

 

Paieška