Palaikymas Ukrainai

 

Aktualiausia informacija apie palaikymą Ukrainai rasite čia.

Ką vertą žinoti?

INFORMACIJA UKRAINOS PILIEČIAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS

Migracijos departamentas informuoja, kad Ukrainos piliečiai, turintys biometrinius pasus ir kurių nacionalinių vizų ar leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas baigiasi, pasibaigus šių dokumentų galiojimui iš karto gali pradėti naudotis 90 d. beviziu režimu.

Šiuo metu dėl Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių nebus priimami sprendimai dėl grąžinimo ar išsiuntimo.

Ukrainos piliečiai ir jų šeimos nariai, dėl kurių priimti sprendimai grąžinti juos į užsienio valstybę gali likti Lietuvos Respublikoje. Apie tai, kokius veiksmus šie asmenys turės atlikti, Migracijos departamentas paskelbs papildomą informaciją.

Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams nebus naikinamos nacionalinės vizos ir leidimai laikinai gyventi.

Iš neteisėtai esančių Ukrainos  piliečių ir jų šeimos narių bus priimami prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi ar vizą. Artimiausiu metu Migracijos departamentas paskelbs informaciją apie galimybę Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams gauti nacionalines vizas ir leidimus laikinai gyventi lengvatinėmis sąlygomis.

Ukrainos piliečiai informacijos gali teirautis bendruoju Migracijos departamento informaciniu tel. 8 707 67000, skambinant iš užsienio – tel. +370 5 271 7112, taip pat el. paštu [email protected].

Migracijos departamentas interneto svetainėje www.migracija.lt nuolat atnaujins informaciją apie Ukrainos piliečiams taikomas migracijos procedūras su šiomis procedūromis susijusius veiksmus.

Migracijos departamentas taip pat atidaro informacinius konsultacijų langelius Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams (darbo laikas 8.00–16.30 val., penktadieniais – 8.00–15.00, išankstinė registracija nebūtina):

Vilnius, Vytenio g. 18;
Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 57;
Klaipėda, Kauno g. 6;
Šiauliai, Aušros al. 19;
Panevėžys, K. Binkio g. 14;
Alytus, Jotvingių g. 8;
Marijampolė, Kęstučio g. 1;
Utena, Maironio g. 4;
Telšiai, Žemaitės g. 34;
Tauragė; Stoties g. 15;
Elektrėnai, Draugystės g. 32;
Visaginas, Veteranų g. 13;
Šalčininkai, Architekto g. 4.

REGISTRACIJA. Atvykę į Lietuvos teritoriją, turite vykti į registracijos centrą (Pramonės g. 1B, Alytus).

BUVIMO LIETUVOJE SĄLYGOS, po registracijos Jūs galėsite:

  • gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (1 metams);
  • nacionalinę vizą (1 metams).

UKRAINOS PILIEČIAMS TAIKOMAS BEVIZIS REŽIMAS. Ukrainos piliečiams, turintiems biometrinius pasus, taikomas bevizis režimas (90 d. per 180 d.).

APGYVENDINIMAS. Jei neturite gyvenamosios vietos, po registracijos Jus nuveš į laikinas apgyvendinimo vietas (savivaldybėse arba pas fizinius asmenis).

AKTUALŪS KONTAKTAI:

Migracijos departamentas: tel. Nr. +370 5 271 7112,  el. p. [email protected], informacija www.migracija.lrv.lt

Lietuvos Raudonasis Kryžius (humanitarinė pagalba, informacija, šeimos ryšių atkūrimas): Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius, tel. +370 5 2127322, el. p. [email protected]www.redcross.lt

Vilniaus Arkivyskupijos Caritas (humanitarinė pagalba): Kalvarijų g. 39, Vilnius, tel.  +370 673 24 225, el. p. [email protected]

Maltos ordino pagalbos tarnyba (humanitarinė pagalba): Gedimino pr. 56B, Vilnius, Tel. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lthttps://www.facebook.com/maltieciai

Maisto bankas (parama maistu): Vytenio g. 54, Vilnius, tel. +370 686 44244, el. p. [email protected], facebook.com/maistobankas

Gelbėkite vaikus (pagalba vaikams ir nėščiosioms): Vilniaus g. 39, Vilnius, tel. +370 5 261 0815, el. P. [email protected]

Apgyvendinimas priimančiose šeimose: tel. 1827, www.stipruskartu.lt

 

INFORMATION FOR UKRAINIAN NATIONALS AND THEIR FAMILY MEMBERS

REGISTRATION. Upon arrival in Lithuania, you must go to the Registration Centre (Pramonės g. 1B, Alytus).

CONDITIONS FOR STAYING IN LITHUANIA, after registration you will be able to:

  • obtain a temporary residence permit in Lithuania (for 1 year);
  • a national visa (for 1 year).

VISA-FREE REGIME FOR UKRAINIAN CITIZENS. Ukrainian citizens with biometric passports are applied a visa-free regime (90 days within 180 days).

ACCOMMODATION. If you do not have a place of residence, after registration you will be taken to temporary accommodation (in municipalities or with private individuals).

RELEVANT CONTACTS:

Migration Department: ph. +370 5 271 7112, e-mail [email protected], information: www.migracija.lrv.lt

Lithuanian Red Cross (humanitarian aid, information, restoration of family ties): Juozapavičiaus st. 10A, Vilnius, ph. +370 5 212 7322, e-mail [email protected]www.redcross.lt

Caritas of the Vilnius Archdiocese (humanitarian aid): Kalvarijų str. 39, Vilnius, ph. +370 673 24 225, e-mail [email protected]

Order of Malta (Humanitarian Aid): Gedimino Ave. 56B, Vilnius, ph. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt, https://www.facebook.com/maltieciai

Food Bank (food support): Vytenio st. 54, Vilnius, ph. +370 686 44244, e-mail [email protected], facebook.com/maistobankas

Save the children (help for children and pregnant women): Vilniaus st. 39, Vilnius, ph. +370 5 261 0815, e-mail [email protected]

Accommodation for host families: ph. 1827, www.stipruskartu.lt

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

РЕГИСТРАЦИЯ. По прибытии на территорию Литвы надлежит явиться в регистрационный центр (ул. Прамонес 1Б, Алитус).

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛИТВЕ, после регистрации Вы сможете:

  • получить разрешение на временное проживание в Литве (на 1 год);
  • национальную визу (на 1 год).

ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ. Для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, действителен безвизовый режим (90 д. в течение 180 д.).

РАЗМЕЩЕНИЕ. Если у Вас нет места для проживания, после регистрации Вас доставят в места временного размещения (в самоуправлениях или в частном секторе).

АКТУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ:

Департамент Mиграции: тел. +370 5 271 7112, эл. п. [email protected], информация www.migracija.lrv.lt

Литовский Красный Крест (гуманитарная помощь, информация, восстановление семейных связей): Юозапавичюс ул. 10А, Вильнюс, тел. +370 5 212 7322, эл. п. [email protected]www.redcross.lt

Каритас Вильнюсской Архиепископии (гуманитарная помощь): ул. 39, Вильнюс, тел. +370 673 24 225, эл. п. [email protected]

Мальтийский орден (Гуманитарная помощь): пр. Гедимино. 56Б, ​​Вильнюс, тел. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.ltfacebook.com/maltieciai

Продовольственный банк (продовольственная поддержка): ул. 54, Вильнюс, тел. +370 686 44244, эл. п. [email protected], facebook.com/maistobankas

Спасите детей (помощь детям и беременным женщинам): ул. 39, Вильнюс, тел. +370 5 261 0815, эл. п. [email protected]

Размещение в принимающих семьях: тел. 1827 г., www.stipruskartu.lt

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

РЕЄСТРАЦІЯ. Після прибуття на територію Литви Вам необхідно прибути до реєстраційного центру (вул. Прамонєс 1Б, Алітус).

 УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ В ЛИТВІ. Після реєстрації Ви зможете:

  • отримати дозвіл на тимчасове проживання в Литві (на 1 рік);
  • національну візу (на 1 рік).

ДО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ. До громадян України, які мають біометричні паспорти, застосовується безвізовий режим (90 днів протягом 180 днів).

ПРОЖИВАННЯ. Якщо Ви не маєте місця проживання, то після реєстрації вас відвезуть у місце тимчасового проживання (у самоврядуваннях або до фізичних осіб).

ПОТОЧНІ КОНТАКТІ:

Департамент міграції: тел. +370 5 271 7112, ел. с. [email protected],  інформація www.migracija.lrv.lt

Литовський Червоний Хрест (гуманітарна допомога, інформація, відновлення родинних зв’язків): Юозапавичяуса вул. 10А, LT-09311 Вільнюс, тел. +370 5 212 7322, ел. с. [email protected]www.redcross.lt

Карітас Вільнюської архієпархії (гуманітарна допомога): вул. 39, Вільнюс, тел. +370 673 24 225, ел. с. [email protected]

Мальтійський орден (гуманітарна допомога): пр. Гедиміно 56В, Вільнюс, тел. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt, facebook.com/maltieciai

Продовольчий банк (продовольча підтримка): вул. 54, Вільнюс, тел. +370 686 44244, ел. с. [email protected], facebook.com/maistobankas

Рятуйте дітей (допомога дітям та вагітним): вул. 39, Вільнюс, тел. +370 5 261 0815, ел. п. [email protected]

Проживання для приймаючих сімей: тел. 1827, www.stipruskartu.lt