Skelbiamas konkurso "Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m." pirmas etapas

2021-05-18

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 2V-79 (1.4) „Dėl konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dalyvių atrankos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  gegužės 11 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia finansavimo konkurso "Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m." (toliau - Konkursas) pirmą etapą (toliau - Konkurso pirmas etapas).

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimui įgalinti, savanorystei, gerinant darbo su jaunimu kokybę ir plėtojant aprėptį, stiprinant tarpžinybiškumą.

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos:

  • identifikuoti savivaldybei aktualius iššūkius jaunimo srityje bei atitinkamai numatyti ir plėtoti naujas, kokybiškas koncepcijas, priemones ir programas jiems spręsti, užtikrinant įvairių jaunimo grupių ir su jaunimu dirbančių asmenų įtrauktį;
  • sudaryti palankias sąlygas ir lygias galimybes jauniems žmonėms į(si)traukti į politinį, socialinį, ekonominį, kultūrinį miesto gyvenimą, jo formavimą ir vertinimą;
  • investuoti į jaunimo sektoriaus ir kokybiško darbo su jaunimu plėtrą, į savivaldybės prioritetus įtraukiant ir teikiant atitinkamą dėmesį tam, kas svarbu jauniems žmonėms;
  • palaikyti ir skatinti savanorystę, kokybišką darbą su savanoriais, sudarant sąlygas savanoriams naudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti save, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdyti su savanoriais dirbančių įstaigų sąmoningumą ir suvokimą, kad savanoriškas darbas nėra apmokamo darbo pakaitalas;
  • skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse, siekiant efektyvios tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklų veiklos, skirtingų institucijų veiklos prioritetų derinimo.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.
Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkurso pirmo etapo pareiškėjas - savivaldybės administracija.
Projektų priėmimo pradžia - 2021 m. gegužės 19 d.
Projektų priėmimo pabaiga - 2021 m. birželio 30 d. (imtinai)

Konkurso pirmo etapo dokumentus galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/985f8320b25611eba871a26c1fc3fbc1

Konkurso pirmo etapo nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Konkurso pirmo etapo nuostatų 22 punktą, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

  • savivaldybės sutikimo dėl dalyvavimo projekte (pavyzdžiui, administracijos direktoriaus patvirtinto rašto);
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  • susitarimo dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą su projekto partneriais, jei tokie susitarimai sudaryti;
  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Atrankos nuostatų 4 priedą.

Pareiškėjas pirmame etape vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Atrankos nuostatų  1 priedas), sąmatos (Atrankos nuostatų 2 priedas) formas pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Laima Jasionytė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 634 53 842. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai Focus grupei, kuri parengs rekomendacijas pareiškėjams dėl paraiškos tobulinimo. Atlikti vertinimai ir Focus grupės rekomendacijos bus perduotos Direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl daugiausia 5 pareiškėjų, kviečiamų dalyvauti Konkurso antrame etape, sąrašo tvirtinimo. Daugiau informacijos apie projektų vertinimo procedūras galite rasti Konkurso pirmo etapo nuostatų VI skyriuje „Pareiškėjų, paraiškų ir projektų vertinimas".

Taip pat skelbiame, kad gegužės 19 d., trečiadienį, 13 val. organizuojama konsultacija dėl Konkurso pirmo etapo paraiškų teikimo. Konsultacija vyks Zoom platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/91696981728?pwd=RjFSdWlVT3FTU290RjFYaTlWWkk2Zz09

Paieška