Skelbiamas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 m. konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 2V-263 (1.4) „Dėl užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, skelbia Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursą (toliau – Konkursas). Su Konkurso nuostatais (toliau - Nuostatai) galite susipažinti čia.

Konkurso tikslas – užtikrinti atstovavimą užsienio lietuvių jaunimo interesams bei stiprinti užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, kad būtų skatinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo bei užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardintų veiklos formų:

1) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų vienijimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklų koordinavimas (teikiant pildoma Nuostatų 1 priede nustatytos formos paraiška ir Nuostatų 3 priede nustatytos formos sąmata);

2) kitų projektų, įgyvendinamų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, arba įgyvendinamų kartu su partneriu (-iais) vykdymas (teikiant pildoma Nuostatų 2 priede nustatytos formos paraiška ir Nuostatų 3 priede nustatytos formos sąmata).

Teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, gali būti finansuotinos šios veiklos:

1) atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybinėse institucijose ir įstaigose, bendraujant su organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

2) dalyvavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių renginių organizavimas, įtraukiant užsienio lietuvių jaunimą;

3) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas;

4) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų konsultavimas, institucinių gebėjimų stiprinimas, veiklos planavimas, veiklos kokybės gerinimas;

5) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų koordinavimas.

Teikiant paraišką Nuostatų9.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, gali būti finansuotinos šios veiklos:

1) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą, bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;

2) užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizavimas ir pasiūlymų sprendimų priėmėjams teikimas (pavyzdžiui, motyvacijos grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą analizė ir pan.);

3) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių pritraukimas, veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2019 m. lapkričio 29 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2020 m. sausio 6 d. 23 val. 59 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Projektų biudžetas:

1) teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.1 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžeto) lėšų suma – 26 000 (dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur.

2) teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.2 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur.

3) Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 46 000 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai) Eur.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

1) teikiant paraišką Nuostatų 9.1. papunktyje nurodytai veiklai vykdyti:

1. pareiškėjas įtrauks ne mažiau kaip 3 (tris) partnerius ir (ar) veikiančias užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, su kuriais pareiškėjas turi pasirašęs bendradarbiavimo sutartį arba partnerystės deklaraciją (užpildytą pagal Nuostatų 8 priede esančią formą), projekto veikloms vykdyti;

2. pareiškėjas planuoja vykdyti bent 1 (vieną) veiklą, nukreiptą į Lietuvos nepriklausomybės 30-mečio paminėjimą.

2) Teikiant paraišką Nuostatų 9.2. papunktyje nurodytai veiklai vykdyti:

1. pareiškėjas vykdys ne mažiau kaip 1 (vieną) veiklą kartu su kitoje šalyje veikiančia užsienio lietuvių jaunimo organizacija ir su ja turi bendradarbiavimo sutartį arba partnerystės deklaraciją (užpildytą pagal Nuostatų 8 priede esančią formą);

2. pareiškėjas planuoja vykdyti bent 1 (vieną) veiklą, nukreiptą į Lietuvos nepriklausomybės 30-mečio paminėjimą.

Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

1) pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

2) teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio negu 3 (trejų) metų trukmės strateginio veiklos plano;

3) teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas vykdė veiklą ilgiau negu 1 (vienerius) metus arba organizavo savo atstovų susitikimą arba savo atstovams / bendruomenei skirtą veiklą arba yra teikęs bent 1 (vieną) paraišką dalyvauti finansavimo konkursuose arba pareiškėjo atstovai yra dalyvavę Departamento ar kitų įstaigų organizuotame (-uose) seminare (-uose), mokyme (-uose) / diskusijoje (-ose);

4) dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., rinkiminio protokolo, kuriuo pareiškėjo vadovas išrinktas vadovu, išrašas);

5) pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

6) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

7) bendradarbiavimo sutarties (-čių) arba partnerystės deklaracijos (-ų) (užpildytos (-ų) pagal Nuostatų 8 priede esančią formą;

8) teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

9) asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 4 priedą;

10) teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, dokumentus, įrodančius pareiškėjo kolegialaus valdymo organo išrinkimo faktą (pvz., protokolo, kuriuo išrinktas pareiškėjo kolegialaus valdymo organas) išrašo, nurodant jį sudarančių asmenų vardą, pavardę, gimimo datą.

 

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 arba 2 priedas), sąmatos (Nuostatų 3 priedas) formas ir Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename .pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected].

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Rita Andrejeva, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Su visais Konkurso dokumentais galite susipažinti čia. Konkurso nuostatų priedus rasite dešinėje pusėje pasirinkus skiltį priedai.

Paieška