Lietuvių Fondo paramos projektams programa

Lietuvių Fondo paramos projektams programa skelbia 2020 m. projektų paraiškų teikimo terimus. Paraiškos 2020 m. projektų paramai bus priimamos nuo 2020 m. sausio 15 d. iki balandžio 1 d.

PARAMOS PIRMUMAS

Pagrindinis Lietuvių Fondo tiklas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas. Fondas pirmumą teikia naujiems, pažangiems, taip pat ilgalaikes tradicijas turintiems ir vykdomiems projektams išeivijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas toms paramos paraiškoms, kurios numato organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekia bendrų tikslų bendruomenės naudai. Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, Lietuvių Fondas remia šias sritis:

Švietimą: Lietuvių Fondas tiki, kad išsilavinimas užtikrins lietuvių kultūros puoselėjimą bei tęstinumą. Todėl pirmenybė teikiama tiems projektams, kurie plėtoja lituanistinį švietimą, stiprina lituanistines mokyklas, ir tiems moksliniams tyrimams, kurie padeda žinių pamatus ateinančioms kartoms.

Kultūrą: Lietuvių Fondas tiki, kad lietuviška kultūra – tai mus visus vienijanti gija. Todėl pirmenybė teikiama projektams, pabrėžiantiems lietuvių kultūros gyvybingumą, sukuriantiems galimybes kultūrinei raiškai ir pritraukiantiems plačiąją visuomenę.

Bendruomenę: Lietuvių Fondas tiki, jog asmenybėms išugdyti reikia tinkamos terpės. Todėl Lietuvių Fondas pirmenybę teikia tiems projektams, kurie jungia ir gausina lietuvių bendruomenę, sukuria sąlygas bendradarbiauti tiems, kuriems svarbi lietuviška kultūra.

Jaunimą: Lietuvių Fondas tiki, kad lietuviškos kultūros paveldo išsaugojimo ateitis yra jaunimo rankose. Todėl Fondas remia tuos projektus, kurie jaunųjų narių širdyse žiebtų meilę lietuvybei, lietuvių kultūrai, skiepytų bendruomeniškumo jausmą. Vienas iš svarbiausių Fondo prioritetų yra parama jaunimo organizacijoms, vasaros stovykloms, jaunimo pasirodymams ir kitiems bendrą jaunimo veiklą skatinantiems projektams.

Skiriant paramą vadovaujamasi Lietuvių Fondo pelno skirstymo gairėmis.

APRIBOJIMAI

Lietuvių Fondas finansinės paramos neteikia:

 1. Pelno siekiančioms įmonėms, organizacijoms ir asmenims (specifiniai projektai gali būti svarstomi pateikus išsamų aprašymą, nurodant, kad projektas atitinka ne pelno projekto reikalavimus, ir išsamų paaiškinimą, kaip ne pelno lėšos bus atskirtos nuo pelno siekiančio sektoriaus lėšų.)
 2. JAV institucijoms/organizacijoms, neturinčioms „federal tax exempt“ ar „not-for-profit“ statuso;
 3. Vyriausybinėms institucijoms ir politinėms organizacijoms;
 4. JAV įsikūrusių lietuviškų organizacijų patalpų ir pastatų remontui ar rekonstrukcijai, jei šios organizacijos nėra tų patalpų ar pastatų savininkai;
 5. Asmeninėms kelionių išlaidoms.
 6. Aprangai (pvz. sportinei uniformai, tautiniams kostiumams).
 7. Asmeninei labdarai.
PARAIŠKOS PILDYMAS

Lietuvių Fondo paramos paraiškos teikiamos elektroniniu būdu. Prieš išsiunčiant paraišką, elektroninėje sistemoje privalo būti prisegti visi reikalingi papildomi dokumentai. Šie dokumentai privalo būti lietuvių arba anglų kalbomis. Prie dokumentų kitomis kalbomis turi būti pridėti vertimai. Pageidaujama, tačiau nebūtina, kad paramos paraiškos būtų teikiamos lietuvių kalba.

Užbaigtą pildyti elektroninę paraišką paramos prašytojai gali pateikti bet kuriuo paros metu.

Tam, kad paraiška būtų svarstoma, ją reikia pateikti iki 2020 m. balandžio 1 d. (11:45 val. – CST – Central Standard Time (US)).

 

Elektroninė paraiška kartu su kitais reikiamais dokumentais turi mus pasiekti iki 2020 m. balandžio 1 d. Prie paraiškos, nurodytoje vietoje būtina prisegti:

 1. „2020 PROJEKTO SĄMATA_ PROJECT BUDGET” formą PDF arba WORD.
 2. „2020 ŽINIASKLAIDA_MEDIA” formą PDF arba WORDTIK jeigu prašote paramos kaip žiniasklaidos atstovas.
 3. Organizacijos 2019 metų finansinį balansą;
 4. Inkorporavimo dokumento kopiją (JAV) arba juridinio asmens įregistravimo pažymėjimą (kitose šalyse);
 5. Vėliausią organizacijos „IRS 990“ formos kopiją (JAV);
 6. IRS laiško, parodančio “Federal Tax Exempt Status”, pagal JAV federalinių mokesčių kodekso 501(c)(3) paragrafą (JAV).

Paraiškų, gautų po balandžio 1 d., Pelno skirstymo komisija nesvarstys.

SVARSTYMO EIGA

Paramos prašymo paraišką ir visą reikalaujamą dokumentaciją, pateiktą iki nustatytos datos, peržiūri LF Pelno skirstymo komisija. Svarstant gali būti pareikalauta papildomų dokumentų. Pelno skirstymo komisija, kurįa sudaro 3 nariai iš Lietuvių Fondo ir 3 iš JAV Lietuvių Bendruomenės, susitinka vieną arba du kartus per metus. Susitikimo metu peržiūrimos visos iki nustatytos datos gautos paramos prašymo paraiškos ir pateikiamos rekomendacijos jų finansavimui. Taip pat yra peržiūrimos ir patvirtinamos stipendijų rekomendacijos, kurias pateikia Stipendijų pakomisė. Skiriant paramą vadovaujamasi Lietuvių Fondo pelno skirstymo gairėmis.

PARAMOS PATVIRTINIMAS IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

Pelno skirstymo komisija savo nutarimus dėl paramos skyrimo pateikia Lietuvių Fondo direktorių tarybai, kuri galutinai patvirtina paskirtą sumą.

Apie paramos paskyrimą prašymo teikėjui pranešama elektroniniu arba paprastu paštu. Pirmojo paramos skirstymo rezultatai bus paskelbti 2020 m. birželio 10-17 d., antrojo (jei toks bus vykdomas) – 2020 m. gruodžio 10-17 d.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvių Fondo projektų paramai skirtos lėšos nėra išmokamos iš anksto. Parama išmokama Lietuvių Fondui pateikus projekto vykdymo rezultatus ir išlaidų ataskaitą kartu su išlaidas patvirtinančiais dokumentais, įrodančiais, kad paramai skirtos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį. Tam reikia užpildyti „Projekto ataskaitos“ formą, kurią rasite prie paraiškos LF paramos prašymų portale.

Pelno skirstymo komisijos pirmininkui patvirtinus išmokėjimą, čekiai išrašomi tik paraiškoje nurodyto paramos gavėjo vardu ir išsiunčiami pateiktu adresu.

Lietuvių Fondas gali patenkinti tik dalį svarstomų prašymų. Kai kuriais atvejais net ir puikiems projektams parama gali būti nesuteikta todėl, kad jie nepateko į dabartinių Fondo tikslų sąrašą ar dėl finansinių išteklių stygiaus. Nesuteikta parama jokiu būdu nesiekiama sumenkinti projekto svarbos ir reikšmės.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Prašytojai, kurie pateikė paraišką internetu 2019 metais (ar ankščiau), gali užsiregistruoti naudodami tą patį vartotojo vardą bei slaptažodį ir atsispausdinti užpildytą praeitų metų anketą PDF formatu.

Daugiau informacijos: http://www.lithuanianfoundation.org/lietuviu-fondo-paramos-projektams-programa/

Lietuvių fondas

Paieška