Skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo konkursas 2022 m.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 2V-97 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  birželio 18 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. birželio 26 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje sopas, skelbia Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų 2022 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti mobilųjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus (toliau – A priemonės), siekiant užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje bei atrinkti ir finansuoti darbą su jaunimu gatvėje vykdančių organizacijų projektus (toliau – B priemonės), siekiant mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 31 punkte nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) ne į tą priemonę, kurią pretendavo, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos, nurodytos Nuostatų 9 punkto papunkčiuose.

9.1. pateikus paraišką pagal A priemonę:

9.1.1 jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas(-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje (veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu aprašu);

9.1.2. veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;

9.1.3. tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos;

9.2.  pateikus paraišką pagal B priemonę:

9.2.1. jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas ir jų galimybių pilnaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas (veiklos vykdomos vadovaujantis Darbo su jaunimu gatvėje aprašu);

9.2.2. veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;

9.2.3. tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos;

9.2.4. tarptautinio atstovavimo ir (ar) bendradarbiavimo skatinimas.

Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos: A ir B priemonėms įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur;

Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 482 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) Eur:

A priemonėms įgyvendinti – 340 000 (trys šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų;

B priemonėms įgyvendinti – 142 000 (šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą sopas: https://sopas.sppd.lt:8099

Projektų priėmimo pradžia per informacinę sistemą sopas - 2021 m. birželio 26 d,
Projektų priėmimo pabaiga per informacinę sistemą sopas - 2021 m. liepos 25 d. (imtinai)

Konkurso Nuostatus susipažinimui galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff741e70b22b11eba871a26c1fc3fbc1

Pagal Konkurso Nuostatų 33.1-33.7. papunkčius, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

33.1. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

33.2. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

33.3. dokumentus, pagrindžiančius vykdytojų išsilavinimą ar turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16.1.2 ir (ar) 16.2 punkto reikalavimus);

34.4. dokumentų pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį darbo su jaunimu srityje teikiant projektą į A priemonę arba ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu teikiant projektą į B priemonę (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);

33.5. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

33.6. bendradarbiavimo sutarčių (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.1.2 ir (ar) 11.2.2. papunkčio reikalavimus);

33.7. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

Informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD). 

Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, jos padės ir pakonsultuos - kontaktai čia: http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyresnioji patrėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsutlacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas.

Paieška