Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje konkursas

Darbas su jaunimu gatvėje – darbo su jaunimu forma, kurią vykdant dirbantys su jaunimu asmenys mezga santykius su atskirais jaunais žmonėmis ar jų grupėmis jų susibūrimo vietose (žaidimų aikštelėse, gatvėse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose, kavinėse ir pan.). Asmenys, dirbantys su jaunimu, jaunimui įvairiomis formomis teikia asmeninę, socialinę bei ugdomąją pagalbą arba siunčia, palydi į jau egzistuojančias institucijas, organizacijas.

Mobilusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra atvirojo jaunimo centro arba atvirosios jaunimo erdvės, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos priemones, kasmet kviečia organizacijas vykdančias mobilų darbą su jaunimu ir darbą su jaunimu gatvėje teikti paraiškas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo konkursui. Konkurso tikslas – finansuoti su jaunimu dirbančių organizacijų mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektus, siekiant užtikrinti jaunimo miestuose arba jaunimo, gyvenančio kaimiškose vietovėse, atokiose gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir socialinę aprėptį.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

- jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas(-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje. Veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijomis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. d. įsakymu Nr. 2V-47(1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijos);

- jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas bei jų galimybių pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas. Veiklos vykdomos vadovaujantis Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijomis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 2V-46(1.4) „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijos);

- veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;

- tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos.