Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško bendrųjų reikalų administravimo specialisto

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško bendrųjų reikalų administravimo specialisto. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, koeficientas nuo 5,2 iki 6,1 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbuotojo funkcijos:

 • Organizuoti Departamento dokumentų valdymą ir jų apskaitą, tvarkyti gaunamus ir siunčiamus dokumentus, registracijos žurnalus bei užtikrinti dokumentų perdavimą į archyvą nustatyta tvarka.
 • Pagal kompetenciją rengti ir registruoti Departamento direktoriaus įsakymų projektus.
 • Bendradarbiauti ir keistis informacija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padaliniais, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru, kitais partneriais.
 • Pagal savo kompetenciją inicijuoti ir rengti teisės aktų, raštų ir dokumentų projektus, teikti pasiūlymus veikiantiems teisės aktams bei jų projektams.
 • Pagal kompetenciją rengti atsakymus į audito pateiktas pastabas, rekomendacijas.
 • Pagal kompetenciją registruoti ir tvarkyti su Departamentu sudarytas sutartis.
 • Pagal savo kompetenciją ir sritį rengti veiklos ataskaitas, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, dalyvauti ruošiant ir teikiant veiklos ataskaitas.
 • Vykdyti pagal Departamento veiklos planą paskirtas veiklas.
 • Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir administruojant dokumentus personalo klausimais.
 • Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant kasmetines ataskaitas apie jaunimo situaciją Lietuvoje.
 • Pagal kompetenciją dalyvauti Departamento ir kitų institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
 • Pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti darbo grupių veiklas bei jas koordinuoti.
 • Pagal kompetenciją kontroliuoti ir užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimą.
 • Dalyvauti vykdant nacionalinių ir tarptautinių tyrimų jaunimo politikos srityje stebėseną bei analizę.
 • Atlikti kitus Departamento direktoriaus, pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;

- turėti ne mažiau 2 metų darbo arba savanorystės patirties jaunimo politikos srityje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas pagal kompetenciją pavestais klausimais;

- sugebėti teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos institucijų, Europos Sąjungos institucijų bei tarptautinių organizacijų pateikiamų derinimui teisės aktų, susijusių su jaunimo politika;

- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. sausio 16 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – Emocinės pagalbos linijų administratorė Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška