Skelbiamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2V-145 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2020 m. rugpjūčio 1 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkursą (toliau – Konkursas). 
Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Finansuojamos veiklos:
9.1. jaunimo mainai;
9.2. mokymai;
9.3. seminarai;
9.4. susitikimai ir diskusijos;
9.5. konferencijos, forumai;
9.6. stovyklos;
9.7. tyrimai;
9.8. kiti jaunimui skirti renginiai.

Finansuojamos veiklą turi būti susijusios bent su viena iš žemiau išvardytų temų:

10.1. jaunimo pilietinio ugdymo, pilietiškumo, savanoriškos veiklos ir socialinio verslumo (antreprenerystės) skatinimas;
10.2. veiklos skatinančios jaunimo iniciatyvas, taip pat bendruomenių aplinkosaugos iniciatyvas, Lietuvos ir Ukrainos regionuose bei miestuose.
10.3. jaunimo darbuotojų, jaunimo centrų ir jaunimo organizacijų patirties keitimasis naudojant skaitmeninius įrankius jaunimo darbe;
10.4. patirties dalinimasis dėl viruso COVID-19 poveikio jaunimui ir priemonių viruso COVID-19 sukeltoms pasekmėms šalinti.

 
Projektų priėmimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur. 
Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 1 500 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8144ac00d30511eaabd5b5599dd4eebe). Nuostatų priedus galite rasti Nuorodoje, Priedų skiltyje.
Konkurso paraiška ir sąmata pildomi per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 Susipažinimui, sistemoje pateikiama paraiškos forma parengta vadovaujantis šiais dokumentais: Paraiškos klausimai. Sąmata. Pareiškėjo deklaracija. Partnerio deklaracija. Ataskaitos forma

Pagal Nuostatų 34 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus): 
34.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);

34.2. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);

34.3. partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 4 priedas), pasirašytą (-as) organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;

34.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

34.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

34.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. 


Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 34 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. sausio 24 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiška teikiama per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. 

Paraiška turi būti pateikta iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 23.59

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė (el. p. justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel.  8 683 63071). 
Informuojame, kad pateiktų projektų 2020 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį tarptautiniam Komitetui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo. 
Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk ). 

 

Nuotolinės konsultacijos dėl konkurso paraiškų teikimo vyks: rugpjūčio 11 d. 13 d. ir 20 d. registracija į konsultacijas: https://forms.gle/yoWgWZbB3CrUxCzq7

 

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

 

 

JRD informacija

Paieška