„Rezervuota jaunimui“ skatina bendrauti ir bendradarbiauti

Mums visiems labai gerai žinomas posakis “Vienas lauke ne karys”, kuris puikiai atspindi, kaip veikiant kartu galima nuveikti daug daugiau ir efektyviau pasiekti užsibrėžtų rezultatų.

Jaunimo reikalų departamentas (toliau - Departamentas) nuolatos skatina bendradarbiavimą jaunimo politikos lauke. Tad šiais metais, jau ketvirtus metu iš eilės, organizuodamas projektą „Rezervuotas jaunimas“,  pagrindinį dėmesį skyrė būtent jaunimo organizacijų kuriamiems geriesiems bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdžiamas.  (“Rezervuota jaunimui” jau ne vienerius metus reiškia pozityvią žinutę apie jaunimą ir tai, kas skirta jaunimui.)

Per pastaruosius ketverius metus “Rezervuota jaunimui” buvo skiriama skirtingoms veiklos ir projektams, kurie svarbūs jauniems žmonėms: ši akcija startavo 2014 m. mėgstamiausios jaunimo vietos rinkimais, vėliau rinkome šauniausius jaunus žmones, kurie savo darbais yra puikus pavyzdys ne tik bendraamžiams, tačiau ir kiekvienam iš mūsų. Na, o pernai, švenčiant Lietuvos jaunimo politikos dvidešimtmetį “Rezervuota jaunimui” metu išrinkti geriausi per dvidešimt metų įgyvendinti jaunimo / jaunimui skirtų projektai.

Šiais metais akcijos metu jaunimo organizacijos rinkimų metu galėjo registruoti savo geruosius  bendradarbiavimo pavyzdžius vienoje iš penkių kategorijų:

 1. Jaunimo organizacijos ir Jaunimo organizacijos bendradarbiavimas;
 2. Jaunimo organizacijos / Jauno žmogaus ir vietos bendruomenės bendradarbiavimas;
 3. Jaunimo organizacijos / Jauno žmogaus ir vietos savivaldos/ savivaldybės administracijos bendradarbiavimas;
 4. Jaunimo organizacijos / Jauno žmogaus ir verslo bendradarbiavimas;
 5. Jaunimo organizacijos / Jauno žmogaus ir nacionalinės institucijos / įstaigos bendradarbiavimas.

Projekto metu buvo pateikti net 26 gerieji pavyzdžiai, kuriais norima pasidžiaugti: beveik pusė jų, tai jaunimo organizacijos ar jauno žmogaus ir nacionalinės institucijos / įstaigos bendradarbiavimas (11), po lygiai kartų buvo minimos ir jaunimo organizacijos bei verslo bendradarbiavimas ir jaunimo organizacijas bendradarbiavimas su vietos savivalda (Pilną sąrašą rasite apačioje). 

Įvairus bendradarbiavimo pavyzdžiai prisideda ne tik prie organizacijų kompetencijų stiprinimo, naujų pažinčių užmezgimo ir projektų įgyvendinimo, tačiau kuria ir pridėtinę, įkvepia kitas organizacijas įgyvendinti savo idėjas. 

Įvairus bendradarbiavimo pavyzdžiai prisideda ne tik prie organizacijų kompetencijų stiprinimo, naujų pažinčių užmezgimo ir projektų įgyvendinimo, tačiau kuria ir pridėtinę, įkvepia kitas organizacijas įgyvendinti savo idėjas. 

Dalinamės tumpais įdomiausių bendradarbiavimų aprašymais, kurie gali įkvėpti ir patiems imtis inicaityvos, pradėti naujus projektus ar atnaujinti kažkada nutrūkusius bendradarbiavimimus.

 • Per visą bendradarbiavimo laikotarpį Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Multicentro  pasiektas didžiausias rezultatas -  prie bibliotekos esančio Vytauto Didžiojo parko įveiklinimas. Čia periodiškai organizuojami jaunimui skirti žaidimų ir muzikos vakarai. Juose apsilanko gausus būrys miesto jaunimo, kurių tarpe ir jaunuoliai iš socialinės rizikos grupės.
 • Vilniaus universiteto teisės klinika bendradarbiavimo pasėkoje pasiekė, teisės klinikoje baigiamųjų kursų teisės studentai pradėjo teikti nemokamą teisinę pagalbą jauno verslo atstovams bendrovių, komercinių sutarčių, intelektinės nuosavybės, mokesčių ir ginčų sprendimo teisės klausimais.
 • Mažeikių mokinių savivaldų informavimo centrui bendradarbiavimas padėjo geriau įvertinti ir atliepti moksleivių poreikius, pagerinti paslaugų teikimą, sumažinti profesinio perdegimo tikimybę, įgalinti bendradarbiavimo proceso dalyvius pasidalinti rizika ir ištekliais.
 • Šiaulių rajono Naisių jaunimo klubas ir Asociacija Naisių bendruomenė bendradarbiavimu buvo atgaivintas jaunimo klubas, kuriame šiuo metu yra apie 15 jaunimo iš Naisių (ir ne tik). Jaunimo klubo iniciatyva pasiūlytas orientacinis žaidimas, tad kartu su bendruomenės pagalba jis buvo ir įgyvendintas. Organizuojant Naisių vasaros festivalį bendruomenei talkino jaunimo klubo nariai. Tad kaip visada norime pasidžiaugti bendradarbiavimu, kuris atneša pozityvius rezultatus ne tik jaunimui, bet ir miesteliui / savivaldybei / šaliai.
Detali lentelė apie bendradarbiaujančias organizacijas ir jų pasiekimus:

Organizacija/ institucija

Bendradarbiavimu pasiekta

Marijampol ė s Petro Kriau č i ū no vie š osios bibliotekos Multicentras ir LKJBS „Ž ingsnis" Marijampol ė s skyrius

 • Susitikimų metu aptariamos aktualios jaunimo problemos, mieste ir bibliotekoje vykstančios iniciatyvos;
 • Ieškoma naujų idėjų, kaip jaunimas galėtų prisidėti prie jų įgyvendinimo;
 • Bibliotekos esančio Vytauto Didžiojo parko įvykdytas įveiklinimas.

Vilniaus universiteto teis ė s klinika, Vilniaus universitetas, Versli Lietuva

 • VU Teisės klinikoje baigiamųjų kursų teisės studentai pradėjo teikti nemokamą teisinę pagalbą jauno verslo atstovams bendrovių, komercinių sutarčių, intelektinės nuosavybės, mokesčių ir ginčų sprendimo teisės klausimais.

Ž emaitijos skaut ų organizacija

 • Pagalba rengiant renginius ir šventes.

Jaun ų j ų konservatori ų lyga

 • Organizuota Pilietiškumo mokykla 2014; 2015; 2016; 
 • Orientacinės dviračių varžybos 2016 m.;
 • Jaunimo organizacijų mugė "Jaunimas gali" 2017.

UAB Gruditos logistika

 • Parama ir pagalba organizuojant šiemetines gatvės gimnastikos sezono atidarymo varžybas, smulkesnius sporto renginius bei visą Mažeikių gatvės gimnastų bendruomenę;
 • Parama organizuojant gatvės gimnastikos stovyklą;
 • Skatina augti jaunimą bei investuoja į Mažeikių jaunąją kartą.

Š iauli ų rajono Naisi ų jaunimo klubas ir Asociacija Naisi ų bendruomen ė

 • Bendruomenės iniciatyva atgaivintas jaunimo klubas, kuriame šiuo metu yra apie 15 jaunimo iš Naisių (ir ne tik);
 • Jaunimo klubo iniciatyva pasiūlytas orientacinis žaidimas, tad kartu su bendruomenės pagalba jis buvo ir įgyvendintas;
 • Klube jaučiamas pilnas ir tvirtas abipusis bendradarbiavimas.

LMS  Ma ž eiki ų mokini ų savivald ų informavimo centras ir Jaunimo darbo centras Ma ž eikiuose

 • Padeda nustatyti moksleivių poreikius ir prioritetus;
 • Sudaro galimybę gauti reikiamos informacijos geriausiam sprendimui priimti;
 • Parodyti, kad JDC  kaip valstybinė įstaiga gali būti patraukli ir jaunesnio amžiaus jaunimui;
 • Partnerystė įgyvendinant projektus;
 • Gauti  naujausią informaciją apie jaunimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje;
 • Gauti konsultacijas, patarimus, metodinę pagalbą, palaikymą, paskatinimą.

Lietuvos moksleivi ų s ą jungos Ma ž eiki ų MSIC, Ž emaitijos skaut ų organizacija, Eurodesk, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo s ą junga, Yatta, Jaun ų j ų konservatori ų lygos Ma ž eiki ų skyrius, Interact, Jaunimo darbo centras, Š auli ų organizacijos Ma ž eiki ų 1-osios kuopos Gabijos š auli ų b ū rys

 • Visos miesto jaunimo organizacijos pirmą kartą Mažeikių istorijoje suorganizavo jaunimo organizacijų mugę „Jaunimas gali!“;
 • Vyko trijų lektorių paskaitos;
 • Pirmą kartą visos organizacijos dirbo kartu, siekdamos įtraukti į savo veiklas kuo daugiau jaunų žmonių, skatino būti juos pilietiškus, aktyvius;

Kauno rajono jaunimo organizacij ų s ą junga "Apvalusis stalas" ir Jud ė jimo "Stabdyk nusikalstamum ą " Kauno regiono skyrius

 • Tai organizacijos kurios nuolatos vykdo bendradarbiavimą. Nėra įgyvendinto projekto, kuriame nebūtų viena kitos partnerės. Sėkmingiausias pavyzdys, Kauno rajono jaunimo kelionė į Aalborgo festivalį, kurios dėka gimė tradicinis, šimtus jaunuolių sutraukiantis renginys "Noriu būti matomas".

Asociacija "Var ė nos b ė gimo klubas", Mantas Serei č ikas

 • Įsteigta organizacija;
 • Po organizacijos įsisteigimo sekė projekto rašymas, vėliau renginio organizaciniai darbai. Manto pastangos ir aktyvus bendradarbiavimas davė vaisių. Prie organizacinių darbų prisijungė ir nemažas būrys jaunuolių. Visa tai garantavo sėkmę – per 200 dalyvių, pakili nuotaika ir puikūs renginio rezultatai. Surinktos lėšos labdaringo bėgimo metu skirtos socialiai remtinų šeimų vaikų kelionei prie jūros šią vasarą.

Daug ų Vlado Mirono gimnazijos MMB C&te

 • MMB garsina Alytaus rajono vardą atstovaudama savivaldybę ne tik vietos, nacionaliniuose, bet ir tarptautiniuose renginiuose, mugėse, skatina užimtumą ir verslumą jaunimo ir bendruomenių tarpe.
 • Svarbiausi mokomosios  mokinių bendrovės laimėjimai: SEB banko nominacija „Už sprendimą, kuris geriausiai padeda išspręsti klientų problemas“, nominacija „For the most start up business idea winner“ ir III vieta tarptautinėje mugėje „Innovative Business 2017“, nominacija „Metų išradėjas 2017“ KTU Lietuvos mokyklų padovanojimų renginyje „Code the Future“, I vietos Alytaus regine ir  nacionaliniame MMB 2017 konkurse, jaunojo išradėjo nominacija už techninę daiktų kūrybą bendrovės prezidentei Gretai Jarmalavičiūtei jaunimo apdovanojimuose „Kūrėjų karta 2017“ ir kt.

Jaunimo darbo centras Ma ž eikiuose ir LMS Ma ž eiki ų mokini ų savivald ų informavimo centras

 • Bendradarbiavimas padeda geriau įvertinti ir atliepti moksleivių poreikius, pagerinti paslaugų teikimą, įgalinti bendradarbiavimo proceso dalyvius pasidalinti ištekliais;
 • Gauti ir dalintis naujausia informacija (pvz. apie jaunimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje, apie moksleivių poreikius, apie vykdomą jaunimo politiką Lietuvoje ir Mažeikių r. ir t.t.);
 • Gauti konsultacijas, patarimus, metodinę pagalbą, palaikymą, paskatinimą;
 • Esant poreikiui naudotis JDC patalpomis susitikimams, renginiams, pasitarimams.

Š iauli ų rajono kult ū ros centras, Š iauli ų kaimi š kosios seni ū nijos Voveri š ki ų seni ū naitijos ir Š iauli ų r. Voveri š ki ų mokyklos mokiniai, ikimokyklin ė s ugdymo grup ė s ugdytiniai, Š iauli ų r. savivaldyb ė s kult ū ros centro š oki ų kolektyvas "Jamp"; Š iauli ų r. Raud ė n ų mokykla-daugiafunkcinis centras, Š iauli ų r. Pakap ė s mokykla, Š iauli ų r. Daug ė li ų lop š elis-dar ž elis, Kur šė n ų lop š elis-dar ž elis "Eglut ė "

 • Suorganizuota šventė vaikams, tėveliams, seneliams, bendruomenei "Mes - Šiaulių rajono vaikučiai";
 • Sukurta "Taikos glėbio" pievutė, vaikučiai apdovanoti simbolinėmis saldžiomis rėmėjų dovanėlėmis, balionėliais, pažymėjimais, pasirašytais Šiaulių r. savivaldybės mero Antano Bezaro ir šventės globėjos, organizatorės Ritos Cecervovės;
 • Raudėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro bendruomenė sukūrė nuotaikingą video filmuką, skirtą paminėti Vaikų gynimo dienai.

LMS Ma ž eiki ų mokini ų savivald ų informavimo centras ir Jaunimo darbo centras Ma ž eikiuose

 • Gaunama ir dalinamasi naujausia informacija (pvz. apie jaunimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje, apie moksleivių poreikius, apie vykdomą  jaunimo politiką Lietuvoje ir Mažeikių r. ir t.t.)
 • Gaunamos konsultacijas, patarimai, metodinė pagalba, palaikymas, paskatinimas
 • Esant poreikiui galime naudotis JDC patalpomis susitikimams, renginiams, pasitarimams organizuoti
 • Kartu organizuoti  projektai: Emocija+, Vadovų klubas, Karjeros avilys, Karjeros dienos, Orientacinės varžybos, Akcija „Planuok karjerą atsakingai“, „Darbas vasaros atostogų metu“ ir kt.

LMS Ma ž eiki ų miesto savivald ų informavimo centras ir Jaunimo darbo centras

 • JDC šiais metais mus pakvietė kartu prisidėti prie renginio "Karjeros Avilys 2017", kurio metu mes sukūrėme viso miesto jaunimui naudingą renginį, taip pat vienas iš didesnių projektų Emocija+. Šio renginio iniciatorius LMS, bet prie to JDC labai prisidėjo.
 • Jaunimo darbo centras leido naudotis mums savo patalpomis, taip pat mielu noru sutiko jaunimui pravesti paskaitą. Tai puikus bendradarbiavimo pavyzdys.
 • Šiais metais bendrai pasiekėme dar daugiau puikių renginių kaip Vadovų (delegatų) klubai (kurie vykdavo kiekvieną mėnesį), Karjeros diena, Orientacinės varžybos, Darbas vasaros atostogų metu ir daug kitų...
 • Jaunimo darbo centras labai padėjo Mažeikių miesto informavimo skyriui pasijausti stipresniais, praplėsti savo galimybes, labiau pasirodyti viešumoje, taip pat Mažeikių MSIC stengiasi įtraukti JDC į savo veiklą, kaip išvykas kartu ar po renginio suburtą pasisėdėjimą.

Š iauli ų rajono savivaldyb ė s Vie š oji biblioteka,

su jaunimu dirbanti organizacija

 • Vykdant Šiaulių rajono Jaunimo reikalų remtus projektus, rajono jaunimas,  dalyvaudamas veiklose ir bendraudamas su įvairiausiomis organizacijomis, socialiniais  partneriais,  įgijo įvairiausių praktinių kompetencijų: fiksavo Kuršėnų miesto, kitų vietovių istorinį  - urbanistinį paveldą, dirbo knygnešių darbą, vykdė edukacinius užsiėmimus, žaidė  inovatyvius sportinius žaidimus, tradicinėse veiklose užmezgė ir plėtojo ryšius su vyresniąja karta.
 • Rinko nuotraukas, užrašė prisiminimus, viešino  ir išsaugojo juos bibliotekos archyvuose, kūrė filmus. Prasmingai praleistas laikas, aktyvus ir socialinę atskirtį mažinantis, atsakingos savanorystės skatinimas,  tarpinstitucinis bendravimas  visada duoda pozityvius rezultatus.
 • Tolerancija, savitarpio pagalba  vykdant projektus, džiugina visuomenę, skatina patriotiškumą,  geranorišką prisidėjimą  prie įvairiausio pobūdžio veiklų.

Jaunimo organizacija DARBAS ir UAB "ERGASA"

 • Prie renginių kokybiškumo ir idėjų įgyvendinimo didelį indėlį suteikė UAB ERGASA. Ši įmonė Jaunimo organizaciją DARBAS remdavo didžiausiuose bei pagrindiniuose projektuose. Kaip pavyzdį teikiu geriausiu jaunimo įgyvendintu projektu per 20 metų pripažintus apdovanojimus "BRAVO mokiniai". Apdovanojimuose "Rezervuota jaunimui 2016"  projektas "BRAVO mokiniai" tapo geriausiu jaunimo įgyvvendintu projektu per 20 metų visoje Lietuvoje. Būtent UAB "ERGASA" davė didžiulį indėlį šio projekto įgyvendinimo link;
 • Jaunimo organizacija DARBAS vykdydavo ir kitus, svarbius bei tęstinius projektus, kurie be UAB ERGASA bendradarbiavimo bei paramos nebūtų įvykę. Nuolatinė įrangos, technikos ir kitų svarbių technologijų, finansinė parama, kurie užtikrina renginio kokybiškumą.

Jaunimo darbo centras Ma ž eikiuose ir LMS Ma ž eiki ų mokini ų savivald ų informavimo centras

 • Bendradarbiavimas padeda sužinoti moksleivių ir JDC  lūkesčius,  prioritetus, aktualias problemas,  ugdyti moksleivių minkštąsias kompetencijas, kurių prisireiks sėkmingai planuojant karjerą ir integruojantis į darbo rinką, pasidalinti atsakomybe ir ištekliais.
 • Kartu organizuoti  projektai: Emocija+, Vadovų klubas, Karjeros avilys, Karjeros dienos, Orientacinės varžybos, Akcija „Planuok karjerą atsakingai“, „Darbas vasaros atostogų metu“ ir kt.

Jaunimo darbo centras Ma ž eikiuose ir LMS Ma ž eiki ų mokini ų savivald ų informavimo centras

 • Abipusis informacijos keitimasis, atsakomybės pasidalinimas, renginių organizavimas pagal poreikį, savanorystė, diskusijos, bendrų sprendimų priėmimas;
 • Bendradarbiaujant padėjo dalinantis atsakomybe,  organizuoti  vienai ir kitai organizacijai patrauklius projektus: Emocija+, Vadovų klubas, Karjeros avilys, Karjeros dienos, Orientacinės varžybos, Akcija „Planuok karjerą atsakingai“, „Darbas vasaros atostogų metu“ ir kt.

Tel š i ų TDB Ma ž eiki ų jaunimo darbo centras, Ma ž eiki ų rajono jaunimo organizacija LMS Ma ž eiki ų skyrius, Ma ž eiki ų savivaldyb ė s administracijos jaunimo reikal ų koordinator ė

 • Profesijų mugė "Karjeros avilys" 2016 ir 2017;
 • Jaunimo idėjos verslui" 2016;
 • Orientacinės 3d;
 • Pažintis su profesijomis iš arčiau, kelionė į Klaipėdos regiono mokymo įstaigas;
 • Jaunimo konferencija "Jungtinė pajėgos Mažeikių miestui" 2015; 2016;
 • Diskusijos aktualiais klusimais; savanorystė; draugystė, kt.

UAB "Riestlita"

 • Įmonė visada remia jaunimo renginius. Skiria prizus, vaišina barankomis, sausainiais.

AB Pieno ž vaig ž d ė s, Gamybos padalinys filialas Ma ž eiki ų pienin ė”

 • Įmonė remia jaunimo renginius.

Dovydas Baublys

 • Dauguma kultūrinių, sporto renginių,  įvairių vakaronių Bugenių kaime įvairaus amžiaus žmonėms suorganizuota Dovydo. Taip pat jis aktyviai talkina Vaikų Dienos Centro VšĮ Būk su manimi komandai, kaip rėmėjas - ruošiant kultūrinius renginius Bugeniuose, Ruzguose ieškant muzikantų, pramogų tiekėjų, tarpininkauja tarp įvairių kaimo bendruomenių darant vakarones, tokias kaip " Labas, kaimynėli", buria jaunimą kultūringam laiko leidimui organizuodamas karaoke Mažeikių miesto ribose, aktyvus savanoris Caritas darbe su jaunimu.
Paieška