Skelbiamas 2018 m. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 2V-45 (1.4) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2018 m. kavo 13 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – remti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir joms atstovaujančių organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti.

Finansuojamos veiklos :

užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą;

bendri užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų renginiai ir bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo organizacijomis ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;

užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas ir atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo ir užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose bei įstaigose bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvos ir tarptautiniu lygiu;

užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizavimas, siekiant išsiaiškinti, kas motyvuotų jaunuolius grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą, ir konkrečių siūlymų, skirtų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) bei Departamentui, jei yra poreikis, – kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, parengimas ir pateikimas;

užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. kovo 14 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. balandžio 12 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 34 000 (trisdešimt keturi tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 500 (penki šimtai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 34 000 (trisdešimt keturi tūkstančiai) Eur.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

pareiškėjas į projekto įgyvendinimą įtraukia užsienio lietuvių jaunimą į įvairias Lietuvoje vykdomas veiklas ir programas;

pareiškėjas stiprina užsienio lietuvių jaunimo ir Lietuvos jaunimo organizacijų bendradarbiavimą;

pareiškėjas turi 2 (du) ar daugiau papildomus finansavimo šaltinius (būtina pateikti dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą);

pareiškėjas inicijuos ir įgyvendins bendras veiklas kartu su daugiau nei 1 (viena) užsienio lietuvių jaunimo organizacija.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 21 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

21.1.    pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);

21.2.    bendradarbiavimo sutartį (-is) (jei tokia (-ios) yra);

21.3.    partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 3 priedas), pasirašytą (-as) partnerio vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintą (-as) partnerio antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti;

21.4.    teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, 
kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

21.5.    strateginį veiklos planą;

21.6.    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

21.7.    dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą (pvz., banko išrašas, garantinis raštas, išduotas finansavimą skiriančios organizacijos), jeigu pareiškėjas pretenduota atitikti 10.3 papunkčio prioritetą;

21.8.    dokumentą (-us), įrodančius Nuostatų 9.4 papunktyje numatytų veiklų vykdymą;

21.9.    pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus.

21.10.  dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas).

Nuostatų 21.1–21.8 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Nuostatų 21 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30 val. – 17.30 val., penktadienį 8.30 val. – 15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Milda Petkevičiūtė (el. p. [email protected], tel. (8 5) 2497 117.

Informuojame, kad pateiktų projektų 2018 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse .

JRD informacija

Paieška