Skelbiamas Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2V-94 (1.4) „Dėl Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2021 m.  birželio 7 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektus, , skatinant jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • bendradarbiavimas su mokyklomis ir mokinių savivaldomis (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A priemonėms įgyvendinti);
 • ilgalaikių jaunų žmonių pilietiškumo skatinimo, jaunimo neformalaus ugdymo projektų įgyvendinimas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B priemonėms įgyvendinti);
 • jaunų žmonių atstovavimas ir įtraukimas į sprendimų priėmimą (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška C priemonėms įgyvendinti);
 • neformalių jaunimo grupių veiklos skatinimas, stiprinimas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška D priemonėms įgyvendinti).

Paraiškų priėmimo pradžia – 2021 m. birželio 21 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2021 m. liepos 20 d. 24:00 val.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur.

Visa Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma – 32 000 (trisdešimt du tūkstančiai) Eur:

A priemonėms įgyvendinti – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

B priemonėms įgyvendinti – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

C priemonėms įgyvendinti – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

D priemonėms įgyvendinti – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pagal Nuostatų 29 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • projekto vadovo ir veiklų įgyvendintojų kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);
 • dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas), jei yra;
 • pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyta narių vardas, pavardė, veiklos vykdymo savivaldybė ir amžius, jei yra;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas turi 9 punkte pasirinktos vykdyti veiklos patirties (pvz. veiklos ataskaitos);
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 29 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 20 d.. Konkurso paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00 val., penktadienį 9.00-16.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausiasis specialistas Darius Grigaliūnas (el. p. [email protected], tel. 8 633 46057).

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Vaizdinę informacinės sistemos naudojimo instrukciją galite rasti čia.

Paieška