Studentų savivalda

Studentų atstovybė – studentų organizacija aukštojoje mokykloje, kurios pagrindinis tikslas yra kokybiškai atstovauti studentų interesams bei ginti jų teises. Ją sudaro visuotinio studentų susirinkimo – konferencijos – išrinkti studentai.

Kiekviena studentų atstovybė:

  • aktyviai dalyvauja organizuojant aukštosios mokyklos studijų procesą ir jį tobulinant;
  • rūpinasi savo studentų akademinių problemų sprendimu ir socialine gerove;
  • padeda studentams integruotis į akademinę bendruomenę, skatina juos dalyvauti visuomeninėje veikloje bei tobulėti;
  • bendradarbiauja su kitų aukštųjų mokyklų studentais, studentų ir jaunimo organizacijomis;
  • viešina akademiniam jaunimui svarbią informaciją, organizuoja aktyvų laisvalaikį ir t.t.

Studentų atstovybė turi teisę išreikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais ir nustatyta tvarka pareikalauti dar kartą apsvarstyti aukštosios mokyklos valdymo organų priimtus sprendimus, taip pat gauti informaciją ir paaiškinimus iš aukštosios mokyklos ir jos padalinių visais studijų klausimais. Ją remia aukštoji mokykla: skiria patalpas ir lėšų jos veiklai finansuoti, taip pat skiria lėšų studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) yra nacionalinė, demokratinė, nepriklausoma ir nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti šalies studentams ir ginanti jų teises nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

LSS jungia Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas ir deleguoja savo atstovus veikti su aukštuoju mokslu susijusiose valdžios institucijose, komisijose, darbo grupėse ir kt. Siekdama gerinti studentų akademinę bei socialinę padėtį, skatinti jų bei visos akademinės bendruomenės partnerystę, stiprinti studentų savivaldas nacionaliniu mastu, taip pat informuoti visuomenę apie švietimo sistemoje egzistuojančias problemas bei ją tobulinti, LSS vykdo įvairius projektus, organizuoja mokymus, renginius bei akcijas, rengia seminarus, forumus, teikia konsultacijas studentų savivaldų nariams, aktyviai dalyvauja ir vykdo kokybišką bei kryptingą tarptautinę veiklą.

Informacija atnaujinta 2016 07 05.
Paieška