Jaunimo savanoriškos tarnybos poveikio buvusių savanorių studijoms tyrimas (2020 m.)

Jaunimo savanoriškos tarnybos poveikio buvusių savanorių studijoms tyrimas buvo atliktas 2020 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais. Pusiau struktūruoti interviu nuotoliniu būdu buvo paimti iš 15 JST programoje dalyvavusių, tyrimo metu Lietuvos aukštojo mokslo institucijose studijavusių jaunuolių. Tyrimą Jaunimo reikalų departamento prie SADM užsakymu atliko doc.dr. Jolita Buzaitytė - Kašalynienė ir Jana Bogdzievič.

Jaunimo savanoriška tarnyba (toliau - JST) – tai intensyvi ilgalaikės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 metų. JST programa suteikia galimybių atrasti patinkančią veiklos kryptį, taip pat geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3-jų mėnesių tarnybą, įgyja JST pažymėjimą - dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėnesių (ne mažiau nei 40 val./mėn. ir ne mažiau 240 val./ 6 mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. JST programoje dalyvaujantys jaunuoliai gauna palydėjimą iš dviejų asmenų: kuratoriaus, kuris lydi savanorį priimančioje organizacijoje, ir savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirto mentoriaus. Savanoris su kuratoriumi susitinka 2 kartus per mėnesį (kas 14 darbo dienų), o su mentoriumi susitinka 1 kartą per mėnesį, aptaria kilusius sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo tikslus ir vertinti savo asmeninę pažangą ir  pasiekimus. Savanorių ugdymo tikslams bei programos metu įgytų kompetencijų įsivertinimui bei pripažinimui mentoriai naudoja skaitmeninių ženkliukų įrankį, kuriame gali (-įvertinti) 8 bendrųjų kompetencijų tobulinimą 3-iuose skirtinguose lygiuose: pagrindiniame, praktiko ir akademiko. Savanoris norėdamas gauti ženkliuką kartu su mentoriumi turi aptarti įrankyje aprašytas užduotis bei pateikti įrodymų apie jų atlikimą. Jaunuolis, kuris pretenduoja į 6 mėn. programos baigimo pažymėjimą, kuris suteikia papildomą 0,25 balą stojant – turi surinkti ne mažiau kaip 5 pagrindinio lygio skaitmeninius kompetencijų ženkliukus.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti studentų, iki studijų dalyvavusių jaunimo savanoriškoje tarnyboje, subjektyvius JST poveikio studijoms vertinimus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Ištirti pasirinkimo dalyvauti JST programoje motyvus.
 2. Išsiaiškinti, kaip buvusi Jaunimo savanoriškos tarnybos patirtis atsispindi / atsiliepia šioms studentų gyvenimo sritims:
  a) studentų įsitraukimui ir dalyvavimui studijų procese;
  b) asmeninėms savybėms ir kompetencijoms tokioms, kaip gebėjimas prisitaikyti, drąsa, pasitikėjimas savimi, atsakingumas, motyvacija, iniciatyvumas;
  c) dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms;
  d) dalyvavimui visuomeninėje, socialinėje ir kt. veikloje.
 3. Ištirti kokią reikšmę studentai suteikia savanorystės JST programoje patirčiai.
 4. Išsiaiškinti, kaip studentai vertina Skaitmeninių ženkliukų sistemą ir kuratorių bei mentorių darbą.

Tyrimo metodas: pusiau struktūruotas kokybinis interviu. Interviu klausimynas pateiktas Priede Nr. 1. Tyrimas buvo vykdomas karantino metu, todėl visi pokalbiai vyko nuotoliniu būdu. Interviu buvo įrašomi, vėliau transkribuojami. Trumpiausias interviu vyko 34 minutes, o ilgiausias – 58 minutes, vidutinė interviu trukmė – 48 minutės.

Tyrimo etika: Pokalbių su informantais pradžioje buvo pristatomos tyrimo aplinkybės, garantuojamas konfidencialumas, prašoma duoti sutikimą daryti pokalbio įrašą. Pokalbių įrašai pradėti, tik gavus informantų sutikimus. Transkribuotiems interviu suteikti kodai, įrašai sunaikinti. Tyrimo užsakovui pateikti apibendrinti duomenys, neleidžiantys susieti išsakytų vertinimų su konkrečiais informantais.

Tyrimo generalinę aibę sudarė buvę Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai, šiuo metu studijuojantys Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, į universitetus ir kolegijas įstoję 2019 ir 2020 metais bei pasinaudoję teise gauti papildomą 0,25 balo už savanorišką tarnybą.

Tyrimo atranką įgyvendino Jaunimo reikalų departamento darbuotojai. Jie turėjo priėjimą prie JST programoje dalyvavusių jaunuolių duomenų bazės. Darbuotojai paskambino 36 jaunuoliams, 17 jaunuolių sutiko dalyvauti tyrime ir, kad jų kontaktai būtų perduoti tyrėjoms. O jos jau pačios derino interviu laikus. Šiame etape atkrito du jaunuoliai. Atranka buvo siekiama užtikrinti atitiktį šiems imties heterogeniškumo kriterijams: lyties, JST baigimo metų (2020 m. arba 2019 m.), studijų programų ir Lietuvos regionų įvairovės.

Tyrimo imtis nėra reprezentatyvi. Rezultatų analizėje pateikti skaičiai atspindi tendencijas tyrimo imtyje, o ne generalinėje aibėje.

Tyrimo imties charakteristikos. Tyrime dalyvavo 6 vaikinai ir 9 merginos (20-21 metų). 5 JST programą baigė 2019 m. ir 10 – 2020 metais. Informantai buvo iš 7 apskričių: po 3 iš Kauno, Klaipėdos, po 2 - iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės ir vienas iš Utenos apskričių. 5 JST programą atliko didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje), 9 – vidutinio dydžio miestuose (Tauragėje, Zarasuose, Širvintose, Biržuose, Šilalėje, Palangoje, Šilutėje, Pakruojyje, Panevėžyje) ir 1 – miestelyje Pakruojo rajone. Visi informantai studijavo 9 Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose: Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Kauno technologijos universitete, Klaipėdos universitete, Šiaulių universite, Vilniaus dailės akademijoje, Vilniaus ir Kauno kolegijose, skirtingose studijų programose.

Jaunimo savanoriškos tarnybos poveikio buvusių savanorių studijoms tyrimo ataskaitą rasite ČIA. 

Jaunimo savanoriškos tarnybos poveikio buvusių savanorių studijoms tyrimo rezultatų pristatymo įrašą rasite ČIA.

Paieška