Skelbiamas konkursas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktoriaus pareigoms užimti

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti ES programas jaunimui „Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, kviečia prisijungti prie šaunios komandos. Jeigu nebijote iššūkių ir galite savo žinias, patirtį ir energiją skirti sėkmingam šių programų įgyvendinimui Lietuvoje, laukiame jūsų CV ir motyvacinio laiško (apimtis ne didesnė kaip 1 puslapis) bei kitų patirtį įrodančių dokumentų kopijų (jei tokių yra) el. paštu [email protected]  iki 2016 m. liepos 21 d.

DARBO POBŪDIS:

 • Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) direktorius yra įstaigos vadovas.
 • Direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Agentūrai, organizuoti jos veiklą, siekiant užtikrinti Agentūrai nustatytų veiklų tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

Agentūros direktorius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinami Agentūros veiklos tikslai ir atliekamos Agentūrai nustatytos funkcijos;
 • vykdo Agentūros valdybos pavestas funkcijas, Agentūros valdybos ir visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimus, tvarko operatyvinius Agentūros veiklos reikalus;
 • užtikrina, kad Agentūros veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Komisijos dokumentuose numatytus reikalavimus, Agentūros įstatus ir kitus teisės aktus, būtų laikomasi dalininkų ir valdybos sprendimų;
 • Agentūros vardu veikia santykiuose su trečiaisiais asmenimis, Agentūros vardu sudaro sandorius ir prisiima visas iš jų kylančias teises bei pareigas;
 • atstovauja Agentūrą teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;
 • atidaro ir uždaro Agentūros sąskaitas bankų įstaigose;
 • vykdo darbuotojų atranką, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Agentūros darbuotojais;
 • laikantis Agentūros apskaitos politikos nuostatų, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skiria paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams;
 • savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos darbą;
 • sudaro Agentūros finansinių ataskaitų rinkinį pagal teisės aktų reikalavimus;
 • šaukia visuotinius dalininkų ir valdybos susirinkimus;
 • teikia Agentūros valdybai svarstyti Agentūros metinę programą, Agentūros biudžetą, kitus dokumentus;
 • teikia Agentūros dalininkams svarstyti ir tvirtinti ketvirtines bei metines ataskaitas, kitus dokumentus;
 • pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
 • pateikia pranešimus dalininkams, valdybos pirmininkui, turinčius esminės reikšmės Agentūros veiklai;
 • atlieka Agentūros dalininkų registravimą;
 • pateikia informaciją visuomenei apie Agentūros veiklą;
 • skelbia viešą informaciją Agentūros įstatuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • tvirtina sprendimus dėl projektų, teikiamų Agentūros administruojamoms programoms, finansavimo ar nefinansavimo;
 • tvirtina projektų atrankos komiteto sudėtį ir šio komiteto darbo reglamentą;
 • tvirtina Agentūros valdybos pateiktą ekspertų sąrašą projektų atrankos konkursuose pateiktoms paraiškoms įvertinti ir nepriklausomų ekspertų darbo reglamentą;
 • disponuoja Agentūrai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusius finansų kontrolės veiksmus, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;
 • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Agentūros vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • vykdo kitas teisės aktų jam priskirtas funkcijas.

REIKALAVIMAI:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Socialinių mokslų magistro laipsnis būtų privalumas.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir kitos finansinės paramos skyrimą ir valdymą.
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos jaunimo politikos struktūros išmanymas.
 • Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis švietimo, mokymo ir jaunimo srityse.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sugebėti numatyti problemas ir siūlyti galimus sprendimo būdus.
 • Išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, skandžiai dėstyti mintis.
 • Gerai mokėti anglų kalbą (B2 lygiu). Kitų ES šalių kalbų mokėjimas būtų privalumas.
 • Turėti projektų valdymo patirties (ne mažiau kaip 3 metai). ES finansuojamų projektų koordinavimo darbo patirtis būtų privalumas.
 • Turėti vadovavimo patirties (ne mažiau kaip 3 metai).
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

Kiti privalumai:

 • Patirtis jaunimo arba su jaunimu dirbančiose organizacijose.

AGENTŪRA SIŪLO:

 • Nuolatinį, įdomų bei atsakingą darbą Vilniuje pilnu etatu pagal neterminuotą sutartį.
 • Pastovų ir laiku mokamą darbo užmokestį, socialines garantijas.
 • Profesinio tobulėjimo galimybes Lietuvoje ir ES šalyse.
 • Geras darbo sąlygas, pozityvų ir draugišką kolektyvą.
 
JTBA Informacija
Paieška