Jaunimo politika nacionaliniu lygmeniu

Jaunimo politika nacionaliniu lygmeniu

Jaunimo politikos struktūrų veiklą reglamentuoja LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas (toliau – Įstatymas). Jame įtvirtintos pagrindinės jaunimo politikos sąvokos, nustatomi šios politikos įgyvendinimo principai, apibrėžiamos jaunimo politikos sritys, nustatomas jaunimo politikos įgyvendinimo organizavimas ir valdymas.

Įstatyme išskirtos šios jaunimo politikai svarbios sąvokos :

 • Jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, visuma.
 • Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.
 • Jaunimo iniciatyva – savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti.
 • Jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija:
 1. kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar)
 2. į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.
 • Su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu.

Itin svarbi Įstatymo dalis – jaunimo politiką organizuojančių ir valdančių institucijų įtvirtinimas nacionaliniu lygmeniu.

1 pav. Jaunimo politikos valdymo modelis ( atsisiųsti schemą ).

LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija

Valstybinės jaunimo politikos formavimu ir įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu rūpinasi LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija (toliau – Komisija). Taip pat į jos pareigas įeina rūpintis jaunimo teisėmis bei vykdyti jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų ir įstaigų parlamentinę kontrolę. Vykdydama šiuos uždavinius, Komisija:

 • nagrinėja jaunimo švietimo, mokymo, mokslo, studijų, ugdymo, neformalaus ugdymo, savivaldybių darbo su jaunimu, socialinius ir jaunimo sveikatos apsaugos klausimus.
 • Nagrinėja šaukiamojo amžiaus jaunimo problemas ir kaimo jaunimo problemas.
 • Nagrinėja narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo prevencijos tarp jaunimo klausimus.
 • Nagrinėja jaunimo darbo ir užimtumo, apsirūpinimo būstu, jaunų šeimų problemas.
 • nagrinėja moksleivių, studentų, kitų gyventojų sluoksnių fizinio parengimo veiksmingumą, siūlo jo gerinimo būdus;
 • Nagrinėja studentų sporto klubų, aukštųjų mokyklų sporto bazių plėtros klausimus.
 • Teikia siūlymus kūno kultūros ir sporto specialistų rengimo, jų kvalifikacijos tobulinimo, materialinės sporto bazės kūrimo, tarptautinio bendradarbiavimo jaunimo ir sporto srityse ir kitais klausimais.
 • Palaiko ryšius su kitų šalių parlamentinėmis jaunimo reikalų institucijomis, Lietuvos ir užsienio jaunimo visuomeninėmis organizacijomis.
 • Teikia siūlymus Seimui, Vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo reikalus, priėmimo ir tobulinimo.
 • Analizuoja jaunimo reikalus reglamentuojančių teisės norminių aktų būklę, taip pat ar šie aktai atitinka įstatymų reikalavimus.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Jaunimo politikos koordinavimas yra pavestas vienai iš ministerijų – t. y. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja jaunimo politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina nustatytus valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomenės gyvenimą, dalyvauja sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus. Pagrindiniai Departamento uždaviniai:

 • koordinuoti valstybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje.
 • Rengti bei įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones.
 • Analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę.

Jaunimo reikalų taryba

Jaunimo reikalų taryba– visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš valstybės institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos deleguotų atstovų. Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

Realizuoti jaunų žmonių galimybes padeda jų dalyvavimas visuomeninių organizacijų veikloje. Dalyvaudamas jaunimo organizacijų veikloje jaunas žmogus tampa bendraujantis, labiau pasitikintis savimi, sugebantis planuoti bei įgyvendinti planus, vertinti jų efektyvumą ir kokybę, bendradarbiauti su kitais asmenimis ir organizacijomis, derinti skirtingus interesus. Jaunimo organizacijos per regionines jaunimo organizacijų sąjungas bei nacionalinės jaunimo organizacijos per Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą atstovauja jaunimo interesams bei dalyvauja formuojant jaunimo politiką.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, kurios pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos jaunimo organizacijas ir joms atstovauti. LiJOT taip pat atstovauja jaunimo interesams, prisideda prie jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, plėtoja tarptautinius ryšius, teikia informaciją jaunimui bei vykdo jaunimo lyderių ugdymą.

LiJOT funkcijos:

 • Telkti jaunimo organizacijas aktualioms problemoms spręsti.
 • Teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms, sprendžiančioms jaunimo ir jaunimo organizacijų problemas.
 • Rengti, analizuoti ir teikti informaciją apie jaunimo organizacijų ir valstybinių institucijų, savo veikla tenkinančių vaikų ir jaunimo poreikius, darbą Lietuvoje ir užsienyje.
 • Vystyti tarptautinius ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių jaunimo organizacijų.
 • Rengti susitikimus, diskusijas, konferencijas ir kitus renginius.

LiJOT veiklos tikslai:

 • Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
  • Sukurti funkcionuojantį tyrėjų tinklą ir užtikrinti jo funkcionavimą.
  • Vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėseną ir užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą.
  • Skatinti narių įsitraukimą į bendrų pozicijų formavimą.
  • Stiprinti bendradarbiavimą Šiaurės ir Baltijos regione ir užtikrinti aktyvų vaidmenį Europos jaunimo forume.
  • Užtikrinti ilgalaikės jaunimo politikos strategiją / programos įgyvendinimą.
  • Užtikrinti jaunimo politikos sąrangos plėtrą nacionaliniu ir regioniniu lygiu.
 • Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
  • Užtikrinti LiJOT narių finansų augimą ir nepriklausomybę vystant NVO finansavimo mechanizmus ir organizacijų verslumą.
  • Įkurti narių poreikius atitinkantį Jaunimo resursų centrą.
  • Užtikrinti narių institucinę plėtrą.
  • Plėtoti jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemą ir užtikrinti narių įsitraukimą.
  • Skatinti jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą ir kurti tam palankią aplinką.
  • Telkti narius bendroms iniciatyvoms kurti ir įgyvendinti.
 • Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
  • Formuoti iniciatyvaus ir atsakingo jauno žmogaus įvaizdį visuomenėje.
  • Užtikrinti LiJOT, kaip jaunimo politikos eksperto, jaunimo interesų atstovo įvaizdį ir pripažinimą.
  • Didinti jaunimo organizacijų veiklos žinomumą.
  • Plėtoti LiJOT reikalingų informavimo priemonių pajėgumus ir efektyvumą.
 • LiJOT vystymas
  • Skatinti neatstovaujamų jaunimo organizacijų įsitraukimą į LiJOT.
  • Užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą.
  • Reguliariai efektyvinti LiJOT veiklą ir optimizuoti procesus.
  • Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos vidinių struktūrų darbo reglamentavimą.
  • Plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Viešoji įstaiga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – JTBA), kurios steigėjos yra jaunimo politiką įgyvendinanti socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota institucija ir asociacija Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, įgyvendina ir (ar) administruoja tarptautines ir Europos Sąjungos programas jaunimo politikos srityje. Šios funkcijos finansuojamos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų lėšų.

JTBA uždaviniai:

 • bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
 • inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti ilgalaikį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą tarp valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bei organizacijų jaunimo politikos srityje;
 • remti jaunimo bendradarbiavimo stiprinimą savivaldybių lygmeniu (organizuoti mokymo kursus bei seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika; skatinti apskričių ir savivaldybių lygmeniu organizuojamus jaunimo mainus bei kitokią jaunimo veiklą);
 • koordinuoti Europos Sąjungos programų jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypač tokiems, kurie skirti jauniems žmonėms, gyvenantiems tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje.
 • kaupti, sisteminti ir teikti informaciją visuomenei, susijusią su tarptautiniu bendradarbiavimu, jo galimybėmis.

Kontaktai ir adresai

1. LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija

Gedimino pr. 53, Vilnius LT-01109, Tel. / faksas (8 5) 239 6817, el. p. [email protected] , www.lrs.lt

2. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

A. Vivulskio g. 11, Vilnius LT-03610, faksas (8 5) 266 4209, Tel. (8 5) 266 4201, el. p. [email protected] www.socmin.lt

3. Jaunimo reikalų departamentas

A. Vivulskio g. 5, 03162 Vilnius, Tel.  8 634 08 299, el. p. [email protected] , www.jrd.lt

4. Jaunimo reikalų taryba

A. Vivulskio g. 5, 03162 Vilnius, Tel.  8 634 08 299, el. p. [email protected] , www.jrd.lt

5. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA)

Gedimino pr. 28, Vilnius LT-01104, Tel. (8 5) 249 7003, el. p. [email protected] www.jtba.lt

6. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Didžioji g. 8-5, Vilnius LT-01128, Tel. / faksas (8 5) 279 1014, Tel. (8 5) 279 1280, el. p. [email protected] www.lijot.lt

7. Jaunimo organizacijos