Įvairių jaunimo iniciatyvų finansavimas

Pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Kauno miesto finansavimo programos "Iniciatyvos Kaunui" sritis "Vaikams ir jaunimui draugiškas miestas"

Srityje išskiriami du prioritetai:

  • įvairiapusis vaikų ir mokinių kompetencijų plėtojimas
  • jaunimo galimybių kūrimas ir skatinimas

Nuorodą į prioritetą "jaunimo galimybių kūrimas ir skatinimas"


Klaipėdos miesto savivaldybės mokinių dalyvaujamasis biudžetas

Tikslas - skatinti mokinių iniciatyvas Klaipėdos mieste, burti mokinių ir mokyklų bendruomenes skatinant jas prisidėti prie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo, atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus, didinti mokinių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

Nuorodą į aprašą


Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa

Tikslas -  skatinti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, jaunimo grupių, su jaunimu dirbančių organizacijų plėtrą ir veiklą (sudaryti sąlygas jaunam žmogui tapti aktyviu visuomenės nariu, ugdyti pilietiškumą ir socialinius įgūdžius, gerinti jaunimo užimtumą, saviraišką).

Nuorodą į programą


Jaunimo projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Tikslas - finansuoti jaunimo iniciatyvų ir jaunimo programų projektus

Nuoroda į programą


Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursas

Konkurso tikslai:
skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Alytaus mieste;
skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
stiprinti jaunimo iniciatyvą.

Nuoroda į programą


DofE programa

Tikslas - ugdyti jaunų žmonių talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį. DofE tarptautinių apdovanojimų programa yra išskirtinė ugdymosi programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 24 metų. Programa jiems padeda

Siūloma įvertinti galimybes prisidėti prie minėtos programos įgyvendinimo savivaldybėje.

Nuoroda į programą


Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo konkursas Alytaus m. (dalyvaujamojo biudžeto principas)

Tikslas - skirti finansavimą bendruomenės iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai aplinkai gerinti, numatant tam lėšas kiekvienų metų savivaldybės biudžete.

Nuoroda į programą


Jaunimo neformalių jaunimo grupių iniciatyvų finansavimo programa

Tikslai:

  • skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Druskininkų savivaldybėje;
  • didinti jaunų žmonių dalyvavimą visuomeninėje veikloje;
  • ugdyti jaunų žmonių projektinį raštingumą;
  • stiprinti neformalias jaunimo grupes ir jų atsiradimą.

Programa finansuoja fizinių asmenų iniciatyvas.

Nuoroda į aprašą


Atnaujinta 2020-12-05

Paieška