Skelbiamas jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis 2019 m. lapkričio 4 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-235 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, skelbia Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursą (toliau – Konkursas). Su Konkurso nuostatais (toliau - Nuostatai) galite susipažinti čia.

Konkurso tikslas – užtikrinti kokybišką jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų bei jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų metodinį palaikymą bei plėtrą.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • partnerio vykdomų veiklų, susijusių su jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimu, užtikrinimas ir (arba) koordinavimas;
 • metodinės pagalbos bei kitos aktualios informacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančioms organizacijoms ir (arba) vykdytojams, teikimas;
 • jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų plėtra Lietuvoje.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2019 m. lapkričio 6 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2019 m. gruodžio 5 d. 23 val. 59 min.

Projektų biudžetas:

 • Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.
 • Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur.
 • Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.

Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

 • Pareiškėjo planuojamos vykdyti veiklos atitinka Nuostatuose numatytas visas finansuotinas veiklas;
 • jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas planuojama teikti visose 10 (dešimtyje) skirtingų Lietuvos apskričių;
 •  įgyvendinant projektą, bus užtikrintos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos visomis šiomis temomis:
  • bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas šiomis temomis:
   • išsilavinimo klausimai (pvz., vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);
   • jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz., kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo);
   • internetinio (informacinio) raštingumo klausimai (pvz., informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);
   • laisvalaikio ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą klausimai (pvz., vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);
   • socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz., pagalbą teikiančios institucijos);
   • psichologinės pagalbos teikimo klausimai;
   • sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;
   • jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz., asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
   • priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;
   • jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
   • jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.
  • Specializuotas jaunimo informavimas ir konsultavimas šiomis temomis:
   • jaunimo savanoriškos veiklos klausimai;
   • neformaliojo jaunimo ugdymo klausimai;
   • jaunimo užimtumo ir laisvalaikio klausimai (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
   • jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo klausimai.

Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, ar kt.);

 • partnerystės deklaracijų, užpildytų pagal Nuostatų 7 priedą, pasirašytų su partneriais, kurie vykdys veiklą 10 (dešimtyje) apskričių;

 • pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtintas vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Rita Andrejeva, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

Taip pat informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Su visais Konkurso dokumentais galite susipažinti čia. Konkurso nuostatų priedus rasite dešinėje pusėje pasirinkus skiltį priedai.

Paieška