Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2V-12 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2018 m.  vasario 2 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Finansuojamos veiklos :

 • veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
 • veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2V-93-(1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“);
 • bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais) vykdomos veiklos.

Programų priėmimo pradžia – 2018 m. vasario 2 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2018 m. kovo 8 d. 23:59 val.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 3 000 Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia . Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje).

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • 23.1.    pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatai, nuostatai, statutas ir pan.);
 • 23.2.    jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinantį dokumentą;
 • 23.3.  pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentus (įstatai, nuostatai, statutas ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);
 • 23.4.    dokumentus, pagrindžiančius vykdytojų kvalifikaciją ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2015–2017 metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);
 • 23.5.    dokumentus, įrodančius teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos projekto veiklos;
 • 23.6. pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas (vienoje rinkmenoje);
 • 23.7.    dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą (pvz., banko išrašas, garantinis raštas, išduotas finansavimą skiriančios organizacijos);
 • 23.8.    dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną veiklą vykdo ne ilgiau kaip vienus metus (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas pareiškėjo registravimo pažymėjimas, Juridinių asmenų registro išrašas ir pan.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą);
 • 23.9     dokumentus, įrodančius, kad paraiškos teikimo dieną pareiškėjas vykdo veiklą pagal įstaigos patvirtintą ne trumpesnį kaip trijų metų veiklos planą (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.2 papunkčio prioritetą);
 • 23.10. sutartį su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo atvirajame jaunimo centre (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.3 papunkčio prioritetą);
 • 23.11. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti nevyriausybinė organizacija, veiklą darbo su jaunimu srityje vykdanti ne trumpiau kaip vienus metus (pvz., veiklos ataskaita, protokolai ir pan.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.6 papunkčio prioritetą);
 • 23.12. dokumentus, įrodančius pareiškėjo turimas lėšas patalpų, skirtų 2018 metams projekto veikloms vykdyti, komunalinėms paslaugoms (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų, kitoms patalpų priežiūros paslaugoms) apmokėti (pvz., banko išrašas);
 • 23.13. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • 23.14. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • 23.15. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus.

Nuostatų  išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ , reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30 val. – 17.30 val., penktadienį 8.30 val. – 15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. p. [email protected], tel. (8 5) 249 7007).

Informuojame, kad pateiktų programų 2018 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl programų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Paieška