Skelbiamas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Skelbiamas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. lapričio 24 d. įsakymu Nr. 2V-226 (1.4) „Dėl Užsieinio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėtis patvirtinimo” (toliau – Nuostatai), 2020 m.  lapkričio 25 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – užtikrinti atstovavimą užsienio lietuvių jaunimo interesams bei stiprinti užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, kad būtų skatinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo bei užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

Teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, gali būti finansuotinos šios veiklos:

 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų vienijimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklų koordinavimas (teikiant pildoma informacinėje sistemoje nustatytos formos paraiška ir nustatytos formos sąmata);
 • kitų projektų, įgyvendinamų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, arba įgyvendinamų kartu su partneriu (-iais) vykdymas (teikiant pildoma informacinėje sistemoje nustatytos formos paraiška ir nustatytos formos sąmata).
 • atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybinėse institucijose ir įstaigose, bendraujant su organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • dalyvavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių renginių organizavimas gyvai ir (ar) nuotoloniu būdu, įtraukiant užsienio lietuvių jaunimą;
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas;

Teikiant paraišką Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, gali būti finansuotinos šios veiklos:

 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą, bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;
 • užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizavimas ir pasiūlymų sprendimų priėmėjams teikimas (pavyzdžiui, motyvacijos grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą analizė ir pan.);
 • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių pritraukimas, veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2020 m. gruodžio 4 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2021 m. sausio 8 d. 23:59 val.

Visa Konkursui vieneriems metams preliminariai skiriama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma (toliau – valstybės biudžeto lėšų suma) yra 46 000 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai) Eur. Teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.1 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 27 000 (dvidešimt septyni tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 7 000 (septyni tūkstančiai) Eur. Teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.2 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 7 000 (septyni tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. Nuostatų 9.1 pareiškėjai pildo RUM- A paraišką sopos sistemoje. Nuostatų 9.2 pareiškėjai pildo RUM-B paraišką sopos sistemoje.

Pagal Nuostatų 33 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio negu 3 (trejų) metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • teikiant paraišką Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas vykdė veiklą ilgiau negu 1 (vienerius) metus arba organizavo savo atstovų susitikimą arba savo atstovams / bendruomenei skirtą veiklą arba yra teikęs bent 1 (vieną) paraišką dalyvauti finansavimo konkursuose arba pareiškėjo atstovai yra dalyvavę Departamento ar kitų įstaigų organizuotame (-uose) seminare (-uose), mokyme (-uose) / diskusijoje (-ose);
 • dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz.,rinkiminio protokolo, kuriuo pareiškėjo vadovas išrinktas vadovu, išrašas);
 • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būtinurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių) arba partnerystės deklaracijos (-ų) (užpildytos (-ų) pagal Nuostatų 2 priede esančią formą);
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • teikiant paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, dokumentus, įrodančius pareiškėjo kolegialaus valdymo organo išrinkimo faktą (pvz., protokolo, kuriuo išrinktas pareiškėjo kolegialaus valdymo organas) išrašo, nurodant jį sudarančių asmenų vardą, pavardę, gimimo datą;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 33 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 08 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00 val., penktadienį 9.00-16.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento projektų vadovė Nika Norvila (el. p. [email protected], tel. 8 683 63071).

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projektų administravimo taisyklėse čia.

Informacinės sistemos naudojimo instrukciją galite rasti čia. Jeigu nepakys prisijungti prie sistemos, kreipkitės į Niką Norvilą (el. p. [email protected], tel. 8 683 63071).

Paieška