Ieškome anglų kalbos mokytojo Kaune

Ieškome socialinių programų koordinatoriaus darbui projekte „Atrask save“ Kaune. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Darbo krūvis - 0,5 etatas. Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį iki liepos 27 d. Teirautis tel. (8 5) 249 7002. 

Darbo funkcijos:

 • užtikrina ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą;
 • planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja; 
 • stebi, analizuoja ir vertina mokinių veiklą bei ugdymo rezultatus, laiku atsiskaito už darbo rezultatus;
 • suprantamai ir aiškiai, taisyklinga anglų kalba perteikia ugdymo turinį;
 • kartu su kitais švietimo pagalbos specialistais siekia ugdymo(si) tikslų;
 • planuoja dalyko ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių individualių ugdymosi poreikių įvairovę;
 • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • tobulina savo kvalifikaciją;
 • pasirengia pamokoms ar kitoms ugdymo formoms ir jas tinkamai organizuoja;
 • tvarko mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus;
 • rengia individualias ugdymo(-si) programas;
 • suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus;
 • laiku užpildo ir pateikia dokumentaciją;
 • vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus, nurodymus.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo arba anglų filologo kvalifikaciją;
 • turėti vienerių metų anglų kalbos mokytojo darbo patirtį;
 • žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus,
 • Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus;
 • pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-anglu-kalbos-mokytojas-terminuota-darbo-sutartis-iki-2018-09-20-322;528750.html

Paieška