Su jaunimu dirbančios organizacijos sąvokos apibrėžimas

 

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (toliau - Įstatymas), kuriame įtvirtintas su jaunimu dirbančios organizacijos apibrėžimas. Įstatyme su jaunimu dirbanti organizacija suprantama kaip juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – vykdyti darbą su jaunimu. Įstatyme nurodytas apibrėžimas taikomas atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms bei visoms įstaigoms, kurios vykdo vieną ar kelias įstatyme apibrėžtas darbo su jaunimu formas.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) dalyvaujant Įstatymo keitimo projektuose siūlė keisti šią sąvoką ir lengvinti apibrėžimą paliekant teisę su jaunimu dirbančiai organizacijai pačiai nuspręsti ar darbas su jaunimu yra vienas iš jų veiklos tikslų. Įstatymo nuostatų derinimo eigoje pasiūlymas nebuvo priimtas ir 2020 m. birželio 29 d. patvirtinus Įstatymo keitimą, kuris įsigalios nuo 2021 m. liepos 1 d,  su jaunimu dirbančios organizacijos apibrėžimas liks galioti imperatyviai. Įstatymo keitimą galite rasti teisės aktų registrų tinklapyje paspaudus šią nuorodą.

Įstatymo trečio skyriaus 6 straipsnyje yra nurodyta, kad darbą su jaunimu vykdo jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos, kiti subjektai, vadovaudamiesi darbo su jaunimu principais, nurodytais šio įstatymo 7 straipsnyje. Darbo su jaunimu tikslinė grupė – jaunimas.

Departamentas, reaguodamas į susidariusią situaciją kreipėsi į žemiau išvardintas institucijas dėl su jaunimu dirbančios organizacijos sąvokos išaiškinimo.

  •  Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija nurodė, kad “su jaunimu dirbančių organizacijų kriterijus atitinka juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta bent viena iš Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 7 str. 2 d. įvardintų darbo su jaunimu formų ir minėtas juridinis asmuo vykdo neformalųjį jaunimo ugdymą”.
  •  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nurodė, kad “su jaunimu dirbančia organizacija turėtų būti laikomas tik toks juridinis asmuo, kurio įstatuose, kaip vienas iš veiklos tikslų yra nustatytas darbo su jaunimu atlikimas”.
  • Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija nurodė, kad “viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslai turi būti apibūdinami aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritį bei rūšį”.

Įvertinus pateiktas nuomones ir argumentus, prašome su jaunimu dirbančių organizacijų atlikti nuostatų pakeitimus įvertinus aukščiau pateiktus argumentus. Esant neatitikimams įstaigos veiklos tiksluose prašome įtraukti darbą su jaunimu arba konkretinti vykdomą darbo su jaunimu formą. Siekiant suvienodinti darbo su jaunimu teisinį reguliavimą su jaunimu dirbančių organizacijų viduje, būtina koreguoti nuostatuose įtvirtintas sąvokas apie atvirąjį darbą su jaunimu.

 Pabrėžiame, kad steigimo dokumentuose prie veiklos tikslų, turi būti aiškiai įvardintas darbas su jaunimu arba pasirinktos (-ų) formos (-ų) detalizavimas išskiriant vykdomą (-as) formą (-as): atviras darbas su jaunimu; darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas su jaunimu; jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas, jaunimo informavimas ir konsultavimas. Teikiame galimus pavyzdžius:

 
1. Centro veiklos tikslai:
1.1. vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
 
<...>
 
2. Įstaigos tikslas - tenktinti viešiuosius interesus, vykdant darbą su jaunimu, neformaliojo švietimo, visuomeninę, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo, laisvalaikio užimtumo veiklą.
<..>
 
3. Centros tikslai:
3.1. vykdant darbą su jaunimu ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialinės kompetencija.
 
 
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad norint dalyvauti 2022 m. finansavimo konkursuose nuostatų keitimai turėtų būti atlikti iki 2021 m. gegužės 1 d. 
 
Esant bet kokiems klausimams, drąsiai kreipkitės į Departamento vyriausiąją patarėją Eglę Došienę, telefonu 8 655 88322 ir (arba) elektroniniu paštu [email protected], bei vyriausiąją specialistę Gintarę Stankevičienę, telefonu 8 683 63179 ir (arba) elektroniniu paštu [email protected]. Galimos konsultacijos, susitikimai ar nuotoliniai skambučiai jūsų situacijai aptarti. 
Paieška