Skelbiamas Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 2V-207 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties  patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2020 m.  spalio 30 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektus, siekiant užtikrinti kokybišką jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų bei jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų metodinį palaikymą bei plėtrą.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  • specializuoto jaunimo informavimui ir konsultavimui skirto tinklalapio administravimas;
  • nuotolinės konsultacijos jaunimui;
  • savanorių parengimas teikti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas;
  • metodinės pagalbos bei kitos aktualios informacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo taškams bei jaunimo informavimo ir konsultavimo centrams teikimas;
  • jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų plėtra Lietuvoje.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2020 m. lapkričio 12 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 11 d. 23:59 val.

Visa Konkursui vieneriems metams preliminariai skiriama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma (toliau – valstybės biudžeto lėšų suma) yra 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Eur. Mažiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Didžiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pagal Nuostatų 30 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;
  • partnerystės deklaracijų, užpildytų pagal Nuostatų 2 priedą, pasirašytų su partneriais, kurie vykdys veiklą 10 (dešimtyje) apskričių;
  • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 11 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00 val., penktadienį 9.00-16.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnysis patarėjas Darius Grigaliūnas (el. p. [email protected], tel. 8 633 46057).

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projektų administravimo taisyklėse čia.

Informacinės sistemos naudojimo instrukciją galite rasti čia

 

 

Paieška