Ieškome tarptautinės jaunimo politikos skyriaus vedėjo

Ieškome tarptautinės jaunimo politikos skyriaus vedėjo darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 10,5 iki 12,2 (priklausomai nuo profesinės ir vadovavimo darbo patirties). 

Darbo funkcijos:

- Vadovauja tarptautinės jaunimo politikos skyriui (toliau - Skyrius), sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
- Paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
- Teikia pasiūlymus Departamento direktoriui pagal nustatytą veiklos sritį Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
- Vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Departamento padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus veiklos sritimi;
- Pasirašo informacinius Skyriaus vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);
- Dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
- Sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
- Teikia Departamento direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo;
- Rekomenduoja Skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
- Užtikrina Departamento darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Departamento dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
- Rengia su Skyriaus veikla susijusius planavimo dokumentus, ataskaitas atstovauja Skyriui Departamente bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
- Koordinuoja ES programų jaunimui veiklos plano ir metinės ataskaitos rengimą;
- Atstovauja Departamentui susitikimuose su kitomis nacionalinėmis agentūromis ir Europos Komisija;
- Vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendintas Skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai bei gali turėti kitų Departamento direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

Reikalavimai kandidatui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį arba patirtį vadovaujant didelės apimties projektų įgyvendinimo komandoms Europos Sąjungos programų, projektų įgyvendinimo srityje;
3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį tarptautinio bendradarbiavimo švietimo, mokymo ir jaunimo srityje;
4. mokėti anglų kalbą C1 lygiu.

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. liepos 28 d. imtinai el.būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktinis asmuo – l.e.p. bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška