Skelbiamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2V-220 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2017 m. gruodžio 29 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Finansuojamos veiklos :

  • europinių vertybių populiarinimas, skleidžiant patirtį ir prisidedant prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimo Europos Sąjungos, NATO ir ESBO organizacijų veiklose;
  • identifikuojančių, palaikančių ir populiarinančių bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą tarp jaunimo, UNESCO ir kitų Jungtinių Tautų agentūrų tikslų ir programų populiarinimas, organizuojant veiklas, skatinančias minėti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos pasirašymo 70-ąsias metines;
  • kompetencijų reikalingų aktyviam socialiniam, viešajam ir profesiniam gyvenimui ugdymas;
  • parama jaunimo pilietinei veiklai, verslumui ir jaunimo savanoriškai veiklai skatinti;
  • veiklos skirtos Lietuvos valstybingumo 100 – mečiui paminėti;
  • informacijos sklaida apie Ukrainos 1917 – 1921 m. revoliucijos įvykius, dėl Ukrainos nepriklausomybės.

Programų priėmimo pradžia – 2017 m. gruodžio 29 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2018 m. vasario 1 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur.
Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 1 500 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9e64c00ebeb11e78a1adea6fe72f3c5 ) . Nuostatų priedus galite rasti Nuorodoje, Priedų skiltyje.

Projekto paraiškos forma.

Partnerės organizacijos deklaracija .

Pagal Nuostatų 24 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):
24.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatų, nuostatų ar kt.);
24.2. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);
24.3. dokumentą (-us), įrodančio (-ių) papildomą projekto finansavimą (jei papildomas finansavimas yra);
24.4. partnerio užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 4 priedas), pasirašytą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas organizacijų antspaudais, jei antspaudus jos privalo turėti;
24.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
24.6. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.
24.7. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pareiškėjo deklaraciją (Nuostatų 1 priedas);

24.8. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus.
25. Nuostatų 24.1. – 24.7. papunkčiuose išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217 ), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Nuostatų 24 punkte nurodytus dokumentus pateikia tik elektroniniu paštu [email protected] . Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ir gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (atsiunčiant nuorodą į mainavietę el. paštu) . Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. vasario 1 d. 23.59

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė (el. p. [email protected], tel. (8 5) 2461355).

Informuojame, kad pateiktų projektų 2018 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk ).

JRD informacija

Paieška