Ieškome projekto JUDAM vadovo darbui Vilniuje

Ieškome projekto JUDAM vadovo darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 9,3 iki 10,2 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina Projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą veiklų planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais;

- užtikrina Projekte numatytų rodiklių stebėseną ir Projekto įgyvendinimą;

- prižiūri kaip vykdomos Projekto veiklos, tikrina ir atsako už ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Europos socialinio fondo agentūrai (toliau –ESFA) ir kitoms institucijoms apie Projekto įgyvendinimą;

- vykdo tiesioginį susirašinėjimą ir bendravimą su ESFA;

- teikia tvirtinti Departamento direktoriui Projekto darbuotojų parengtą projekto dokumentaciją: veiklą grindžiančius dokumentus, informaciją apie įvykdytus pirkimus ir kitą reikalingą informaciją;

- planuoja Projekto finansinius srautus ir kontroliuoja Projekto biudžete numatytų lėšų panaudojimo tikslingumą;

- teikia pastabas viešųjų pirkimų plano projektui, organizuoja viešuosius pirkimus, užtikrina jų stebėseną ir įgyvendinimą;

- vykdo sutarčių su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais priežiūrą ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą;

- užtikrina visų dokumentų iš Projekto partnerių gavimą bei jų sistemingą kaupimą, teikia pastabas parengtiems dokumentams;

- užtikrina  mokėjimo prašymų ruošimą, grafike nustatytais terminais teikia mokėjimo prašymui reikalingą informaciją ir dokumentus, susijusius su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu;

- teikia reikalingą informaciją, dokumentus Projektą administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms;

- teikia kasmėnesines finansines ir veiklos ataskaitas Departamento direktoriui arba kitoms atskaitingoms įstaigoms;

- informuoja Departamento direktorių apie Projekto veiklos plano nukrypimą;

- pagal kompetenciją koordinuoja kitų Projekto darbuotojų veiklą, prižiūri, kad jų priskirta (-os) veikla (-os) atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai;

- laiku ir tinkamai organizuoja su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusios informacijos/dokumentų rinkimą, rengimą ir teikimą turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims;

- laiku ir tinkamai organizuoja jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikti juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti;

- domisi ir kaupia aktualią informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų administravimą;

- saugo su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms;

- tvirtinta dokumentų, susijusių su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą;

- užtikrina Projekto viešinimą;

- vykdo kitas Departamento direktoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

1. turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų administravimo srityje ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinius projektus;

3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus;

6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. rugsėjo 9 d. imtinai el.būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktinis asmuo – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška