Toliau ieškome projekto JUDAM veiklų koordinatoriaus Vilniuje

Vis dar ieškome projekto JUDAM veiklų koordinatoriaus darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 7,6 iki 10,5 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- organizuoja ir užtikrina Projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą veiklų planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais;

- užtikrina Projekte numatytų rodiklių pasiekiamumą ir projekto įgyvendinimą;

- kontroliuoja ir organizuoja Projekto koordinatorių veiksmus ir skatina Projekto darbuotojus komandiniam darbui;

- užtikrina palankų mikroklimatą komandoje bei darbuotojų motyvacijos kėlimą;

- organizuoja Projekto darbuotojų susitikimus, atvejų analizes;

- teikia metodinę pagalbą, grįžtamąjį ryšį partneriams, paslaugų tiekėjams, Projekto koordinatoriams savivaldybėse;

- užtikrina tarpžinybinio tinklo palaikymą;

- dalyvauja organizuojant tiesioginį darbą su NEET dalyviais;

- dalyvauja darbo grupėse, susijusiose su Projekto įgyvendinimu;

- analizuoja, kaip vykdomos Projekto veiklos ir informuoja Departamento direktorių apie Projekto įgyvendinimo grafiką;

- analizuoja kitų šalių patirtis teikiant paslaugas Projekto dalyviams ir diegia pasitvirtinusias praktikas Projekte;

- užtikrina dokumentų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, pateikimą pagal turimą kompetenciją;

- tvirtina dokumentų, siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą;

- užtikrina visų dokumentų iš partnerių gavimą;

- vertina partnerių ir paslaugų tiekėjų veiklų atitiktį;

- teikia pasiūlymus dėl Projekto veiklų įtraukimo į Departamento metinį veiklų planą bei į kitus planavimo dokumentus;

- teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl darbuotojų veiklos tobulinimo;

- dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, darbo grupėse, susijusiuose su projekto tiksline grupe ir (ar) projekto veiklomis;

- vykdo kitas Departamento direktoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą socialinių ir (ar) humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo ir 2 metų darbo komandose patirtį;

3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su socialinius sunkumus patiriančiomis grupėmis ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį jaunimo politikos srityje;

4. gebėti dirbti su komandomis, atpažinti jose vykstančius procesus ir juos valdyti;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus;

8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. kovo 24 d. imtinai el.būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktinis asmuo – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška