Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Panevėžio ir Utenos apskrityse finansavimo 2021–2022 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2V-54 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2021 m.  kovo 30 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Panevėžio ir Utenos apskrityse finansavimo 2021–2022 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas ir siektinas rezultatas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų Panevėžio ir Utenos apskrityse vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  • potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
  • JST proceso vykdymo konkrečiose Priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
  • savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;
  • mentoriaus paslaugų teikimas Priimančioms organizacijoms;
  • mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2021 m. kovo 31 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2021 m. balandžio 29 d. 24:00 val.

Visą 2021 m. Konkursui preliminariai skiriamą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą (toliau – valstybės biudžeto lėšų suma) sudaro 13 920 (trylika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt) Eur, 2022 m. – 21 228 (dvidešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt aštuoni)  Eur. Mažiausia vienam pareiškėjui, programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 696 (šeši šimtai devyniasdešimt šeši) Eur. Didžiausia vienam pareiškėjui, programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui 2021 m. – 13 920 (trylika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt) Eur, 2022 m. – 21 228 (dvidešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt aštuoni) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 39 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

  • mentoriaus (-ių) ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje patvirtinančio gyvenimo aprašymo (-ų) (kaip numatyta Nuostatų 17 punkte);
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  • partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os), užpildyta (-os) pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas);
  • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 3 priedas).

Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 39 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Konkurso paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir veiklos planus (Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 39 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnysis patarėjas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057.


Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

 

 

Paieška