Konkursas Panevėžio atviro jaunimo centro direktoriaus pareigoms eiti

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą  Panevėžio atviro jaunimo centro direktoriaus  pareigoms eiti.

Panevėžio atviras jaunimo centras yra neformaliojo ugdymo biudžetinė įstaiga (adresas: Ramygalos g. 18, LT-36231 Panevėžys, juridinio asmens kodas 304377560).

Panevėžio atviro jaunimo centro (toliau – Įstaiga) direktorius yra Įstaigos vadovas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiui arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

3. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamojo darbo patirtį.

4. Turėti darbo jaunimo politikos srityje patirties.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, planuoti ir organizuoti Įstaigos veiklą.

8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles.

Įstaigos direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo teisinius santykius, biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį administravimą, jaunimo politiką, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašymu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2.   Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

3. Informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą.

6. Darbo stažą ir (ar) darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

7. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).

8. Savo, kaip Įstaigos vadovo, veiklos programą, kurioje išdėstyti pretendento siūlymai dėl Įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat nuostatos dėl vadovavimo ir vadovo vaidmens.

Taip pat pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu.

Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai (adresu: Laisvės a. 20, Panevėžys, 322 kab.) arba registruotu laišku pateikia dokumentų kopijas, patvirtintas notaro.

Galima pasiteirauti tel. (8 45) 501 321, el. p. [email protected].

Paieška