Ieškome bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo

Ieškome bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 10,5 iki 12,2 (priklausomai nuo profesinės ir vadovavimo darbo patirties). 

Darbo funkcijos:

- Vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą; 

- Paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;

- Teikia pasiūlymus Departamento direktoriui pagal nustatytą veiklos sritį Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

- Vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Departamento padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus veiklos sritimi;

- Pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

- Dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas; 

- Sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

- Teikia Departamento direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo;

- Rekomenduoja Skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;

- Užtikrina Departamento darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Departamento dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

- Rengia su Skyriaus veikla susijusius planavimo dokumentus, ataskaitas atstovauja Skyriui Departamente bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- Užtikrina efektyvų informacinių technologijų konsolidavimo procesą bei ruošia dokumentus IT saugumo klausimais Departamento valdomose IS sistemose, atlieka IS administratoriaus funkcijas;

- Užtikrina Departamento personalo administravimą, Departamento darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir kitų dokumentų, personalo klausimais rengimą ir pildymą.

- Užtikrina Departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimo įgyvendinimą.

- Užtikrina sklandų naujų darbuotojų priėmimą bei buvusių darbuotojų atleidimą.

- Vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai bei gali turėti kitų Departamento direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

Reikalavimai kandidatui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį vadovavimo srityje;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansavimo konkursų administravimo srityje

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. lapkričio 23 d. imtinai el.būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktinis asmuo – l.e.p. bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška