Skelbiamas Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 2V-271 (1.4) „Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2021 m.  lapkričio 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. gruodžio 2 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD) SoPAS informacinėje sistemoje, skelbia Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslasfinansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas nuoseklus emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) teikimas vaikams, jauniems žmonėms, pagyvenusiems asmenims, moterims, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, krizę išgyvenantiems asmenims, užtikrinamas nuolatinis savanorių rengimas emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) teikimui, vykdomas emocinės pagalbos teikimo veiklų viešinimas bei vykdoma teikiamų paslaugų plėtra.

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos:

1. emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas šioms visoms tikslinėms grupėms: vaikai, jauni žmonės, pagyvenę asmenys, moterys, smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, krizę išgyvenantys asmenys;

2. emocinės (psichologinės) pagalbos susirašinėjimo internetu (angl. chat) organizavimas ir teikimas šioms visoms tikslinėms grupėms: vaikai, jauni žmonės, pagyvenę asmenys, krizę išgyvenantys asmenys, moterys ir smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys;

3. savanorių rengimas teikti emocinę (psichologinę) pagalbą telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) ir jų veiklos, teikiant emocinę (psichologinę) pagalbą telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat), koordinavimas;

4. emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) bei su tuo susijusių įgyvendinamų veiklų viešinimas;

5. teikiamų paslaugų stebėsena.

Paraiškų priėmimo pradžia: 2021 m. gruodžio 3 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga: 2022 m. sausio 3 d. 23 val. 59 min.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 764 000 (septyni šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 382 000 (trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 764 000 (septyni šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai) Eur.

Su konkurso nuostatais susipažinti galite ČIA.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Gruodžio 15 d. 10 val. bus vykdoma bendrinė konsultacija (nuotoliniu būdu) paraiškų teikimo klausimais. Konsultacijai registruotis galima iki š.m. gruodžio 14 d. 18 val. el.paštu [email protected] 

Vadovaujantis Konkurso nuostatų 32 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 1 priedas);
  • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
  • dokumentų, pagrindžiančių Nuostatų 13.6 papunktyje minimą pareiškėjo patirtį (pavyzdžiui, veiklos ataskaitos (-ų);
  • dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančių vykdytojų dalyvavimą 2019–2021 metais ir (ar) einamaisiais metais tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose emocinę pagalbą teikiantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 14 punkto reikalavimus);
  • dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;
  • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento bendrųjų reikalų skyriaus l.e.p. vedėja Tatjana Gurova, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 616 03 883, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, kontaktai: http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Informacinės sistemos SoPAS naudojimo instrukcija čia ir https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70253db03ae611eb8d9fe110e148c770

 

Paieška