Jaunimo reikalų koordinatoriai

Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai atlikti savivaldybių administracijose steigiamos savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas tvirtinamas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu tipiniu savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymu. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius, vadovaujantis tipiniu pareigybės aprašymu, yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Su pavaldumo analize susipažinti galite čia.

Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius:

  • rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones;
  • analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
  • plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą;
  • palaiko ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis;
  • atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Jaunimo reikalų koordinatoriai dirba aktyviai bendradarbiaudami tarpžinybiniame ir tarpsektoriniame lygmenyje, tame tarpe su jaunimo garantijų iniciatyvų (JGI) koordinatoriais bei jaunimo darbuotojais. Susipažinti su jaunimo reikalų, JGI koordinatorių ir jaunimo darbuotojų funkcijomis galite schemoje (1 pav.)

1 pav. JRK, JGI koordinatorių ir jaunimo darbuotojų atskaitingumo ir veiklos sričių schema. Geltonai pažymėtos veiklos sritys persidengiančios tarp JGI koordinatorias ir (ar) jaunimo darbuotojo su JRK.

Turite klausimų apie jaunimo organizacijas jūsų rajone? Norite sužinoti kokia jaunimo ir jaunimui skirta veikla vykdoma jūsų savivaldybėje? Nedvejodami kreipkitės į jūsų savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorių.

Jaunimo reikalų koordinatorių kontaktai

Informacija atnaujinta 2022 03 04

Paieška