EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSAS: DAUGIAU NEI 138 MLN. EUR 2022 M. JAUNIMO SAVANORIŠKAI VEIKLAI REMTI

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal 2022 m. Europos solidarumo korpuso iniciatyvą. Europos solidarumo korpusas yra ES programa, skirta jaunuoliams, norintiems dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse, pradedant pagalba palankių sąlygų neturintiems žmonėms ir baigiant sveikatos ir aplinkosaugos veiksmais visoje ES ir už jos ribų.

Siekiant sukurti daugiau solidarumo galimybių jaunimui per 2022-uosius – Europos jaunimo metus, pagal kvietimą skiriama beveik 139 mln. Eur. Iš jų bus finansuojama savanoriška veikla, jaunimo vadovaujami solidarumo projektai, prioritetinių sričių grupės, daugiausia dėmesio skiriančios sveikos gyvensenos skatinimui ir kultūros paveldo išsaugojimui, taip pat Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas. Bendras 2021–2027 m. Europos solidarumo korpuso programos biudžetas yra 1 mlrd. Eur. Per septynerių metų laikotarpį pagal šią ES programą solidarumo veiksmuose galės dalyvauti ne mažiau kaip 270 000 jaunuolių.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „Solidarumas yra viena iš svarbiausių Sąjungos ir mūsų partnerių visame pasaulyje vertybių. Europos solidarumo korpusas į savanoriškos veiklos projektus įtraukia jaunąją kartą. Ši ugdanti patirtis jaunimui suteikia galimybę padėti bendruomenėms ir įnešti savo indėlį. Labai didžiuojuosi, kad programa vystosi ir kad į ją pirmąkart įtrauktos humanitarinės pagalbos operacijos. Jaunimas gali pakeisti pasaulį, o Komisija padeda tai padaryti.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pridūrė: „Jaunimas gali svariai prisidėti prie visuomenės kūrimo. 2022-aisiais – Europos jaunimo metais Europos solidarumo korpusas bus svarbi priemonė, padėsianti jaunuoliams dalyvauti pilietiniame gyvenime ir kurti geresnę, ekologiškesnę, labiau skaitmeninę ir įtraukesnę ateitį. Pirmą kartą programa suteiks galimybių prisidėti prie humanitarinės pagalbos operacijų. Kitąmet taip pat sutelksime savanorius į veiklą ir projektus, kuriais skatinama sveika gyvensena ir kultūros paveldas.“

Programa jaunimui suteikia galimybę ne tik prasmingai prisidėti prie visuomenės gyvenimo, bet ir įgyti neįkainojamos patirties bei naujų įgūdžių. 18–30 metų amžiaus jaunuoliai gali dalyvauti solidarumo veikloje, kuria sprendžiamos visuomenės problemos, o 18–35 metų asmenys – humanitarinės pagalbos veikloje.

Europos solidarumo korpusas remia ES politinius prioritetus, o organizacijas ir jaunimą įtraukia į projektus, kurie skirti tiems prioritetams įgyvendinti. Įgyvendinant programą:

  • skatinama įtrauktis ir įvairovė ir siekiama visiems jaunuoliams suteikti vienodas galimybes naudotis Europos solidarumo korpuso teikiamomis galimybėmis;
  • remiami projektai ir veikla, kuriais siekiama apsaugoti, išsaugoti ir gerinti natūralias buveines ir aplinką, didinti informuotumą apie aplinkos tvarumą ir sudaryti sąlygas elgsenos pokyčiams;
  • prisidedama prie skaitmeninės pertvarkos, remiant projektus ir veiklą, kuriais ugdomi skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninis raštingumas ir gerinamas skaitmeninių technologijų rizikos ir galimybių supratimas;
  • jaunimas įtraukiamas ir įgalinamas aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti tikrais pokyčių formuotojais.

Europos solidarumo korpuso veikloje norintys dalyvauti jaunuoliai turi užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale, kuriame jie gali rasti informacijos apie projektus įgyvendinančias organizacijas. Europos solidarumo korpuso portale užsiregistravusios jaunimo grupės taip pat gali teikti paraiškas dėl jų pačių vadovaujamų solidarumo projektų finansavimo.

Bet kuris viešojo ar privačiojo sektoriaus subjektas gali prašyti finansavimo veiklai pagal Europos solidarumo korpuso programą vykdyti. Tokios organizacijos turi gauti kokybės ženklą, kuriuo patvirtinama, kad jos gali vykdyti kokybišką solidarumo veiklą laikydamosi programos principų, tikslų ir reikalavimų. Paraiškas dėl centralizuotų veiksmų jos gali teikti padedamos Europos solidarumo korpuso nacionalinių agentūrų, įsikūrusių visose ES valstybėse narėse ir su programa asocijuotose trečiosiose šalyse, arba Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA).

Kvietimas teikti savanoriškos veiklos ir solidarumo projektų paraiškas tais pačiais metais įgyvendinamiems projektams galioja iki vasario 23 d., o kitų metų projektams – iki spalio 4 d.

Europos solidarumo korpusas nuo 2018 m. spalio mėn. veikia kaip ES finansuojama programa, kurios 2018–2020 m. veiklos biudžetas buvo 375,6 mln. Eur. Šia ankstesnėmis ES solidarumo srities iniciatyvomis grindžiama programa siekiama suteikti unikalių galimybių solidarumo sektoriuje veikiančioms organizacijoms ir jaunimui, norinčiam prisidėti prie visuomenės gerovės jiems svarbiausiose srityse. Remdamasis iniciatyvos sėkme, Europos solidarumo korpusas tęsia savo veiklą 2021–2027 m. laikotarpiu ir ją plečia toliau, kad prisidėtų prie humanitarinės pagalbos teikimo trečiosiose šalyse.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Informacijos suvestinė PDF >

2022 m. programos vadovas PDF >

Kvietimas teikti paraiškas PDF >

Europos jaunimo portalas

Paieška