Verslumo skatinimo, darbo vietų kūrimo programos

Gerieji pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Panevėžio rajono moksleivių šėšėliavimo programa

Tikslas - stiprinti mokinių informuotumą renkantis studijų programą ir ateities profesiją.

Nuoroda į aprašymą


Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo verslumo skatinimas

Jaunimo verslumo skatinimas numatytas savivaldybės programoje „Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa“, įtraukta priemonė į savivaldybės strateginį veiklos planą ir skiriamas atskiras finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (apie 2000 eur), numatant tam eilutę. Su programos vykdytoju (VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras) aptariamos konkrečios metų priemonės ir veiklos, kurias planuojama vykdyti.

2022-2024 m. veiklos planas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/873b2691697a11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=42&searchModelUUID=d2b0637b-5972-4c7e-8edd-d796697e848a:

6 priedas 2.2.2. Uždavinys. „Įgyvendinti jaunimo politiką ir užtikrinti darbo su jaunimu plėtrą ir kokybę“. Aprašymas: Labai svarbus jaunimo verslumo skatinimas ir reikalingų įgūdžių formavimas. Įgyvendinat jaunimo verslumo formavimo programą, VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras organizuos jaunimo verslumą skatinančias veiklas, skatins Lietuvos Junior Achievement programos įgyvendinimą rajono ugdymo įstaigose ir supažindins jaunus žmones su gerosios praktikos pavyzdžiais. 

7 priede yra įtraukta priemonė 1.3.1 „Jaunimo  ir jaunimo organizacijų veiklos skatinimas“, kurioje ir įtrauktos programos lėšos, pasiekimo rodiklis „Įgyvendintų programų skaičius“ -1.

2021 m. biudžetas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d60dd8117b2511eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=19&searchModelUUID=315b55ee-3c7f-49ab-87d9-78f370301948, 5 priedas, priemonė 2.3.6. „Jaunimo verslumo formavimui (VšĮ Verslo informacijos centras)“.


Kauno miesto savivaldybės moksleivių praktinių įgūdžių ir lyderystės ugdymo programa

Tikslas – suteikti moksleiviams žinias ir įgūdžius, reikalingus tapti aktyviais savo bendruomenių lyderiais, skatinti aktyvų moksleivių dalyvavimą ir įsitraukimą į jaunimo organizacijų veiklą bei pilietinį gyvenimą, ugdyti moksleivių skaitmeninio raštingumo gebėjimus, kelti šių gebėjimų lygį. Moksleivių praktinių įgūdžių ir lyderystės ugdymo programą įgyvendinanti lektorių komanda siekia, kad jaunimas, mokęsis pagal parengtą programą įgytų svarbių XXI a. kompetencijų ir taptų įvairių sektorių lyderiais ne tik Kauno mieste, bet ir visoje Lietuvoje.

Nuoroda į aprašą


Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atranka ir finansavimos (verslumas ir finansinis raštingumas)

Tikslas - skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie mokyklos biudžeto sudarymą, didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą.

Nuoroda į aprašą


Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų profesinio orientavimo programa

Tikslas - sudaryti sąlygas kryptingai bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas) mokinių karjeros kompetencijų plėtotei, laiduojančiai visavertį pasirengimą mokytis visą gyvenimą, galimybę realizuotis pasirinktoje veikloje ir gyvenime.

Nuoroda į aprašą


Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programa

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu Panevėžio rajono savivaldybėje, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu.

Nuoroda į aprašą


Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programa

Programos tikslas – skatinti jaunimo užimtumą vasaros metu ir didinti jaunimo darbo patirtį.

Nuoroda į programą


Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu.

Nuoroda į programą


Šiaulių miesto savivaldybės verslo projektų konkurso organizavimo tvarkos aprašas

Konkurso tikslas – pagal nustatytus kriterijus atrinkti geriausius verslo projektus, kuriems įgyvendinti bus skiriama savivaldybės finansinė parama.

Nuorodą į programą


Lietuvos Junior Achievement programa JA Titan

Titan – tai didžiausias, 9-12 klasių moksleiviams skirtas verslo čempionatas Lietuvoje.

Čempionatą organizuoja Junior Achievement. Siūlome sudaryti galimybes savivaldybėse moksleiviams dalyvauti šioje programoje.

Nuoroda į programą


Lietuvos Junior Achievement mokinių mokomųjų bendrovių programa

Tikslas - suteikti 7-8 klasių mokiniams realią verslo patirtį mokyklos suole. Mokomųjų mokinių bendrovių programa paprastai trunka nuo trijų mėnesių iki vienerių mokslo metų. Ši programa gali būti vykdoma formaliame ugdyme – pamokų metu arba neformalaus ugdymo metu.

Nuoroda į programą


Regioninis karjeros centras Alytuje "Karjeras"

Tikslas - teikti profesinio orientavimo paslaugas (individualus konsultavimas, savanoriškos veiklos pasiūlymai, savęs pažinimo veikla, verslumo skatinimo programos). 

Nuoroda į bendradarbiavimo susitarimą


Alytaus miesto savivaldybės profesinio orientavimo mokymo 2020–2024 m. bendrojo ugdymo mokyklose tvarka

Tikslas - aktyviomis profesinio orientavimo priemonėmis skatinti mokyklas įtraukti mokinius ir jų tėvus į karjeros planavimo veiklą, sustiprinti mokinių orientaciją į tiksliuosius mokslus – tuo sukurti STEAM sričių studijuojančių asmenų skaičiaus padidėjimo prielaidas, patenkinti verslo įmonių darbuotojų lūkesčius, įtraukti socialinius partnerius, padėti jaunuoliams sąmoningai rinktis švietimo ir užimtumo galimybes.

Nuoroda į tvarką


Kauno startuolių programa

Tikslas - skatinti Kauno miesto gyventojų verslumą, suteikti galimybę perspektyviausioms įmonėms gauti profesionalias rekomendacijas, taip pat aktyvinti startuolių ekosistemą, didinti startuolių patrauklumą privataus kapitalo investicijoms Kaune bei didinti Kauno miesto patrauklumą pritraukiant startuolius iš kitų Lietuvos ir užsienio regionų. 

Nuoroda į programą


Tauragės rajono savivaldybės projektas „Creativity Lab“

Tikslas -  praktiškai ugdyti jaunimo verslumo kompetencijas, naudojant pasaulyje plačiai taikomas metodikas ir analizuojant realius miesto, verslo bei asmeninius iššūkius.

Nuorodą į projektą


Lazdijų rajono savivaldybės  verslo rėmimo programa

Tikslas - teikti finansinę paramą verslui.

Programoje išskirta tikslinė grupė "Jaunas verslininkas"

*Jaunas verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine- komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą) ir yra iki 29 metų amžiaus Paraiškos pateikimo metu.

Nuoroda į programą


Atnaujinta 2021-02-15

Paieška