Jaunimo reikalų departamentas ieško projekto veiklų koordinatoriaus

Ieškome projekto veiklų koordinatoriaus darbui projekte „JUDAM“ Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį. Teirautis tel. 868363179

Darbo funkcijos:

 • organizuoti ir užtikrinti Projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą veiklų planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais;
 • užtikrinti Projekte numatytų rodiklių pasiekiamumą ir projekto įgyvendinimą;
 • kontroliuoti ir organizuoti Projekto koordinatorių veiksmus ir skatinti Projekto darbuotojus komandiniam darbui;
 • užtikrinti palankų mikroklimatą komandoje bei darbuotojų motyvacijos kėlimą;
 • organizuoti Projekto darbuotojų susitikimus, atvejų analizes;
 • teikti metodinę pagalbą, grįžtamąjį ryšį partneriams, paslaugų tiekėjams, Projekto koordinatoriams savivaldybėse;
 • užtikrinti tarpžinybinio tinklo palaikymą;
 • dalyvauti organizuojant tiesioginį darbą su NEET dalyviais;
 • dalyvauti darbo grupėse, susijusiose su Projekto įgyvendinimu;
 • analizuoti, kaip vykdomos Projekto veiklos ir informuoti Departamento direktorių apie Projekto įgyvendinimo grafiką;
 • analizuoti kitų šalių patirtis teikiant paslaugas Projekto dalyviams ir diegia pasitvirtinusias praktikas Projekte;
 • užtikrinti dokumentų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, pateikimą pagal turimą kompetenciją;
 • tvirtinti dokumentų, siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą;užtikrinti visų dokumentų iš partnerių gavimą;
 • vertinti partnerių ir paslaugų tiekėjų veiklų atitiktį;
 • teikti pasiūlymus dėl Projekto veiklų įtraukimo į Departamento metinį veiklų planą bei į kitus planavimo dokumentus;
 • teikti siūlymus Departamento direktoriui dėl darbuotojų veiklos tobulinimo;
 • vykdyti kitas Departamento direktoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su socialinius sunkumus patiriančiomis grupėmis ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį jaunimo politikos srityje;
 • gebėti dirbti su komandomis, atpažinti jose vykstančius procesus ir juos valdyti;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-judam-veiklu-koordinatorius-322;565060.html

Paieška